Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zgłoszenie oferty pracy w sposób tradycyjny

Zgłoszenie oferty pracy w sposób tradycyjny

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej :osoba wskazaną przez pracodawcę:, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji;

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej, w rozumieniu art. 19 g ustawy o promocj;

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności , uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG;

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechnienia informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego: - upowszechnienia oferty pracy w wybranych państwach EOG; - przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach. Dane te są danymi wymaganymi.

Powiatowy urząd pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera dane wymagane i informacje uzupełniające w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG oraz wtedy, gdy pracodawca:

1) nie zawarł w ofercie pracy wymagań, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

2) nie zgłosił tej oferty, w tym samym czasie do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju.

O odmowie przyjęcia do realizacji krajowej oferty pracy z powodów nie spełniania warunków wymienionych w pkt 1-2, PUP powiadamia pracodawcę w formie pisemnej. Powiadomienie to zawiera uzasadnienie.

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia.

Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Krajowa oferta pracy nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez:

1) podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w siedzibie PUP,

2) zamieszczenie jej w internetowej bazie ofert pracy oraz bazie ofert pracy EURES, wraz z oznaczeniem czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG,

3) przekazanie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia w ich siedzibach,

4) inne formy przekazu, jeżeli PUP posiada takie możliwości.

Upowszechniając krajową ofertę pracy PUP podaje do wiadomości publicznej co najmniej dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydata do pracy oraz okresu aktualności oferty, oraz dane uzupełniające w przypadku krajowej oferty pracy dla obywateli EOG.

Krajowa oferta pracy upowszechniana jest w formie, która:

1) zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, jeżeli pracodawca krajowy zgłaszając ofertę wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie,

2) nie zawiera tych danych. Z tym że, oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie osobom zarejestrowanym, które spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Krajową ofertę pracy można złożyć osobiście w siedzibie PUP w pok. nr 7 i nr 8, telefonicznie,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, czy też wykorzystując telefax,pocztę elektroniczną, wypełniając i przesyłając "formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy", dostępny na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl w zakładce: „ formularze do pobrania”. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego pod nr tel. 44 647-04-70 wew. 136 lub 137

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:00:56)
Zredagowana przez: Karol Masiarek (2015-02-06 11:26:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/zgloszenie-oferty-pracy-w-sposob-tradycyjny/101