Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową

Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców

 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 2. Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców wydaje się tylko w podklasach działalności określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 3. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych...(nie dotyczy cudzoziemca z krajów „oświadczeniowych”, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
 1. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.
 2. Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 30 zł (za osobę) na poniżej wskazane konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

BGŻ BNP PARIBAS S.A.

70 2030 0045 1110 0000 0160 9530

W tytule przelewu należy wpisać:

 • zezwolenie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego zezwolenie/przedłużenie zezwolenia ma być wydane.

Do każdego wniosku należy dołączyć, pojedynczą wpłatę za danego cudzoziemca, nie będą przyjmowane wpłaty grupowe, nieidentyfikujące wskazanego we wniosku cudzoziemca.

Potwierdzenie wniesienia wpłaty załącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

UWAGA: Wpłaty nie podlegają zwrotowi po złożeniu oświadczenia… w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.

W przypadku dokonania wpłaty i nie złożeniu oświadczenia…, należy złożyć pismo/wniosek w tutejszym Urzędzie o zwrot wpłaty.


 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU
O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

1. Kserokopie dokumentów wymienionych poniżej, wraz z oryginałami do wglądu celem uwierzytelnienia (w przypadku wniosków złożonych elektronicznie- na żądania organu przedstawienie do wglądu oryginałów, z których sporządzono elektroniczne kopie) tj.:

1a) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada
i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna  ( w przypadku złożenia wniosków równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca-jeden egzemplarz dokumentu)

1b) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (nie dotyczy podmiotów posiadających wpis do KRS lub CEIDG)

1c) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca

1d) kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1e) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy

1f) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja

1g) dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych- dotyczy wpisu wielosezonowego

1h) dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;- dotyczy wpisu wielosezonowego

1i) umowa między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową (dotyczy wniosku o przedłużenie zezwolenia na prace sezonową, gdy wnioskodawcą jest podmiot, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku, powierzał pracę danemu cudzoziemcowi)

1j) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (dotyczy wniosku o przedłużenie zezwolenia na prace sezonową, gdy wnioskodawcą jest podmiot, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku, powierzał pracę danemu cudzoziemcowi)

1k) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.

1l) dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz danego podmiotu, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (tylko w przypadku pracy na takim zezwoleniu).

2) Dodatkowo należy każdorazowo dołączyć oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy  o niekaralności (zał. nr 15 rozporządzenia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia (...))

W przypadku cudzoziemców spoza państw wymienionych w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2017r., w sprawie państw (...) tj.: obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy dodatkowo wymagane będą:

3) oryginał informacji starosty, o której mowa  w art. 88o ust. 1 pkt 2) ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę- 90 dni przed dniem złożenia wniosku

3a) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana ( w uzasadnionych przypadkach oświadczenie podmiotu, gdy w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania takich dokumentów). Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pouczenie:

Wniosek o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP należy wypełnić prawidłowo, kompletnie i czytelnie. Bieg terminu załatwienia sprawy zostanie nadany po uzupełnieniu wszystkich wskazanych braków formalnych lub złożeniu kompletnego wniosku w kancelarii p. nr 12.

Złożenie niekompletnego wniosku i nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 Kpa).

Złożenie wniosku do niewłaściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy powiatowego urzędu pracy, skutkować będzie niezwłocznym przekazaniem sprawy do właściwego organu (art. 65 Kpa).

W sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana
w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku  z wykonywaniem pracy sezonowej, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (art. 88 u ust. 1 pkt 2 ustawy). W takim przypadku podmiot powierzający wykonywanie pracy będzie mógł ubiegać się wyłącznie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

 1. Sposób postępowania w przypadku, gdy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce (np. wizę z wyjątkiem wiz wydanych w celach: turystycznym (01), korzystania z ochrony czasowej (20) lub przyjazdu ze względów humanitarnych (21), przebywanie w ruchu bezwizowym, ale wjechał w innym celu niż praca sezonowa). 

Urząd pracy weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia wydania zezwolenia w terminie do 7 dni lub do 30 dni, jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające. Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie, starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową.

 1. Sposób postępowania w przypadku,  gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się
  o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej.
 • Urząd weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków
  w sprawie pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową.
  Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, PUP wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy przekazuje cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża
  w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.
 • Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o tym fakcie, składając oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, przedstawia kopię paszportu cudzoziemca oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP. Jeżeli pracodawca zapewnia zakwaterowanie cudzoziemcowi, należy przedstawić do wglądu, umowę najmu/użyczenia lokalu, sporządzoną między pracodawcą
  a cudzoziemcem. Po spełnieniu ww. obowiązku PUP wydaje zezwolenie na pracę sezonową (w terminie 7 dni roboczych).
 • Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni – jeżeli po tym okresie PUP nie otrzyma potwierdzenia,
  że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, umorzy postępowanie
  w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu przez podmiot
  o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd. 

Odmowa wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

 • Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dotyczących udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu karnego.
 • Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika,
  że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków.
 • W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową 

 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów
  (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali w celu pracy sezonowej, tj. dla których był uzyskiwany wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (wiza „sezonowa”, ruch bezwizowy w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji);

 • Wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu lub w celu podjęcia pracy u innego podmiotu;
 • wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym nie jest dłuższy niż 9 miesięcy roku kalendarzowego;
 • Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy, natomiast u nowego pracodawcy – do 30 dni;
 • W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

 Do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dołącza się następujące dokumenty:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód wpłaty;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja.
 • informację starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
  (o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy), wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat,
 • umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową,
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

 Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową

 • Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy
  w roku kalendarzowym.
 • W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen.
 • W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcyOkres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń):

 • zwolnienie z tzw. testu rynku pracy - składając wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli wymienionych państw, podmiot nie musi przedstawić informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;
 • na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot ten powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz;
 • możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę.
  Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej na dotychczasowym poziomie.

 

Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia:

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca  umowy
  o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

 

Jeżeli podmiot jest agencją pracy tymczasowej, spoczywa na nim jednak obowiązek poinformowania właściwego urzędu pracy o zmianach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą  grzywny.

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

 

Autor: Agnieszka Gościek
Strona dodana przez: Agnieszka Gościek (2018-03-16 14:27:32)
Zredagowana przez: Agnieszka Gościek (2018-03-20 07:52:39)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/zezwolenie-na-prace-sezonowa/685