Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie

7 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli:

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia,prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawa wymiaru składek na na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i  osiągnął z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,  spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant.

W przypadku dostarczenia dokumentów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, lecz w okresie posiadania statusu osoby bezrobotnej prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia złożenia dokumentów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Do 365 dni zalicza się również okresy:

 1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18.02.1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 2. urlopu wychowawczego,
 3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej  oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej  działalności, okresy  pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego,  jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca  co najmniej minimalne  wynagrodzenie za pracę, 
 4.  okresy nie wymienione wyżej, za które opłacana była składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca  co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 5. okresy, za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanych w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów zatrudnienia podlegających ubezpieczeniu w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i FP stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu który:

 1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy. Zasiłek nie przysługuje przez okres odpowiednio: 120 dni - w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni - w przypadku drugiej odmowy, 270 dni - w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy (art.75 ust.1 pkt1 i ust. 2 pkt 1 ustawy).
 2. po skierowaniu, nie podjął szkolenia,przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Zasiłek nie przysługuje przez okres odpowiednio: 120 dni - w przypadku pierwszego skierowania, 180 dni - w przypadku drugiego skierowania, 270 dni - w przypadku trzeciego i każdego kolejnego skierowania ( art. 75 ust. 1a i ust. 2 pkt 1 ),
 3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urzędzie Pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 paragraf 1| 1|  (art.75 ust.1pkt2 ustawy). W w/w przypadku prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie przysługiwać po okresie 90 dni, od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urzędzie Pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia (art.75 ust.1 pkt3 ustawy). W w/w przypadku prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie przysługiwać po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 5. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej lub pieniężnej bezwarunkowej (art.75, ust.1, pkt4 ustawy). W w/w przypadku prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę,
 6. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenie umowy o pracę (art.75 ust.1 pkt5 ustawy). W w/w przypadku prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie,
 7. odbywa odpłatą praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 8. zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej , zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W tym przypadku zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w PUP    ( art. 75 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 2 ustawy)

Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje (art.75 ust.3 ustawy). Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa, o którym mowa  w art.1 ust. 3 pkt. 2 lit. a -c, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń  na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art.75 ust.4 ustawy).

Podstawa prawna:

 • Art.71, 75 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1065).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08. 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. nr 136, poz.1118ze zm. )
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:19)
Zredagowana przez: Beata Borkowska (2017-06-05 10:38:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78