Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego (art. 33 ust. 4 ustawy),gdy:

 1. nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo z Funduszu Pracy otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 3. otrzymała jednorazowo środki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych, na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 4. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny;
 5. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, lub odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 120- w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni – drugiej, 270 dni – trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy na okres: 120 dni - w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni - w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni - w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;
 7. nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 8. złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 9. z własnej inicjatywy przerwała staż, szkolenie lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inna formę pomocy określona w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: 120- w przypadku pierwszego przerwania, 180 dni – drugiego, 270 dni – trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
 10. po skierowaniu, nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres: 120-w przypadku pierwszego skierowania, 180 dni – drugiego, 270 dni – trzeciego i każdego kolejnego skierowania;
 11. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa  odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 12. nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach / zaświadczenie ZUS ZLA/;
 13. z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 6 miesięcy.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:20:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44