Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne,

realizowane w ranach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

- osób po 50. roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Wnioski na szkolenia indywidualne należy składać w terminie od 10.01.2018 roku, u doradców klienta – pok. 6 i 9 Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Do wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną, należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia pod warunkiem ukończenia szkolenia.

 SZKOLENIA


Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub uzyskanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmujacego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych  prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - http://ris.praca.gov.pl:8090/ris/index.ftl

Instytucja szkoleniowa tworząc program szkolenia powinna wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i  modułowe programy szkoleń dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się stronie - http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy

 Formy szkolenia

  • SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Starosta może skierować osobę bezrobotną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, koszt szkolenia nie może przekroczyć w danym roku 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Ubiegając się o tego typu szkolenie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.- Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko doradcy klienta indywidualnego, wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie PUP - Centrum Aktywizacji Zawodowej.

  • SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenia grupowe organizowane są zgodnie ze sporządzonym na okres jednego roku planem szkoleń, który udostępniony jest w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu. Plan szkoleń sporządzany jest na podstawie zapotrzebowania na kwalifikacje, zgłaszanego przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.
Rekrutacja na poszczególne szkolenia odbywa się z 1-2 miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu szkolenia. Informacje o naborze  wywieszane są systematycznie na tablicach informacyjnych oraz zamieszczane na stronie internetowej PUP w Piotrkowie Tryb.

Szkolenia osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą skorzystać ze szkoleń finansowanych ze środków PFRON . Szkolenia te realizowane są w formie szkoleń indywidualnych.
Ubiegając się o tego typu szkolenie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.-Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko doradcy klienta indywidualnego,  wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie PUP-Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Finansowanie egzaminów

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba bezrobotna uzasadni celowość ich sfinansowania.

Ubiegając się o sfinansowanie kosztów egzaminów, licencji należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.-Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko doradcy klienta indywidualnego, wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie PUP-Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100 %, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
Starosta zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lugb działalnośc gospodarczą nie zawiesza sie wypłaty stypendium do planowanego terminu zakończenia tych studiów.

Pożyczki szkoleniowe

Starosta może, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalnosci gospodarczej. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega niezwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Uprawnienia osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia

Osoba bezrobotna kierowana na szkolenie, w trakcie szkolenia, jest uprawniona do stypendium szkoleniowego, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych; wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może byc niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenia wymienione wyżej nie przysługują w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu.

Bezrobotnemu uprawnionemu w okresie trwania szkolenia do stypendium oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu, na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 poz 645, z późniejszymi zmianami) pozbawiona zostaje statusu bezrobotnego na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w szkoleniu, osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4 pkt 7 w/w ustawy). Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania szkolenia na wyżej wskazany okres.

Jeżeli osoba bezrobotna po przyjęciu skierowania na szkolenie nie podjęła szkolenia pozbawienie statusu bezrobotnego następuje po dniu skierowania na okres wskazany powyżej . (art. 33 ust. 4 pkt. 8 wyżej cytowanej ustawy).

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest obowiązana, na podstawie art. 41 ust. 6 cytowanej ustawy do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od dnia podjęcia zatrudnienia do zakończenia szkolenia.

Uprawnienia osób poszukujących pracy

Z prowadzonych przez PUP usług szkoleniowych mogą również skorzystać zarejestrowane w urzędzie osoby poszukujące pracy, które:

1) są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2) są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
3) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
4) uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
5) są żołnierzem rezerwy,
6) pobierają rentę szkoleniową,
7) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
8) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Osoba poszukująca pracy, która nie podjęła lub przerwała udział w szkoleniu, na podstawie art. 33 ust. 4a pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późniejszymi zmianami/ pozbawiona zostaje statusu poszukującego pracy. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni ( art. 33 ust. 4b pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy) od następnego dnia po dniu zaistnienia w/w zdarzeń.

Osoba poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest obowiązana, na podstawie art. 41 ust. 6 cytowanej ustawy do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą skorzystać z usług szkoleniowych na w/w zasadach.

Zasady realizacji usługi szkoleń indywidualnych oraz finansowania studiów podyplomowych, plany szkoleń grupowych opracowywane są na okres jednego roku, na podstawie zapotrzebowania na kwalifikacje, zgłaszanego przez osoby bezrobotne oraz pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, jak również limitu środków finansowych, będących w dyzpozycji urzędu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ MOŻNA UZYSKAĆ osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej, pokój nr 28 lub pod nr telefonu 44 647 10 81, wew. 151, 152, 169

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2018-01-11 13:35:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69