Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Uprawnieni do stypendium

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki (art.55 ust.1 ustawy) przysługuje bezrobotnemu  bez kwalifikacji zawodowych, tj. osobie nie posiadającej kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, który:

  1. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjął dalszą naukę:
    1. w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo
    2. w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;
  2. dochód bezrobotnego nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.456,00zł. lub 542,00 zł./osoby samotnie gospodarującej /

Stypendium przyznawane jest na wniosek bezrobotnego i przysługuje:

  1. od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych  miesięcznie;
  2. wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki oraz oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (art.55ust.4 ustawy).

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki  lub przekroczenia dochodu (art.55 ust.5ustawy).

Aby uzyskać stypendium należy:

złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o przyznanie stypendium.
Do wniosku należy załączyć:

  1. zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki;
  2. informację dotyczącą dochodów netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (niezależnie od źródła dochodów), z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, np.: zaświadczenie z pracy, odcinek renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy jak również członków rodziny, zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

Art.55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz. 415 z późn. zm.)

Osoby, które spełniają powyższe warunki mogą pobrać wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb. na stanowisku u osoby obsługującej.

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE!

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na wyczerpanie limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki informuje,że wstrzymuje do odwołania nabór wniosków osób bezrobotnych.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:26:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85