Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

Ważna informacja dla pracodawców oraz osób bezrobotnych kierowanych na staż

Informujemy, że od 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie kieruje osób bezrobotnych, przed odbyciem stażu, na badania lekarskie.

Zgodnie z § 6  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż, zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” – z tych przepisów wynika m. in.,iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 § 1 pkt 1. Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Powyższe wskazuje,  że pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania zadań, objętych programem stażu.


Pracodawca, który planuje zorganizować staż dla osoby bezrobotnej, składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej (na końcu podstrony).

 Wnioski można składać wyłącznie w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

  Celem organizacji stażu jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

   Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Organizatorem stażu, według programu, określonego w umowie.

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy;
 • od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy.

Staż u organizatora realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca;
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca
  i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek   działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej,  sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej;
 • organizacja pozarządowa. 

Organizator z chwilą rozpoczęcia stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu i obowiązkami;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go 
  z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież
  i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny  osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

Stażysta zobowiązuje się do:

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne
  z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje
  o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy sprawozdania, poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii, wydanej przez organizatora.

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 • miesięczne stypendium wypłacane przez urząd (w okresie uprawniającym do stypendium, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych);
 • dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu
  (na wniosek osoby bezrobotnej);
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (opłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy).

Umowa o organizację stażu zostaje rozwiązana:

 • w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odbywającą staż;
 • utratę statusu bezrobotnego z innych przyczyn np. podjęcie nauki w systemie dziennym;
 • w sytuacji niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora;
 • na wniosek organizatora w przypadku:                                                                                 
 • - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy
  - naruszenia podstawowych obowiązków, określonych w regulaminie pracy a
  w  szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
  - usprawiedliwionej nieobecności, uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu
 • z urzędu, jeśli wystąpiła jedna z w/w przesłanek z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przedstawieniu przez Organizatora szczegółowego uzasadnienia.

Uzyskanie praktycznych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych potwierdzać będą dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu stażu, wydane przez powiatowy urząd pracy;
 • opinia organizatora, zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu
  i nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • sprawozdanie stażysty z przebiegu stażu, potwierdzone przez organizatora.

 Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego, odbywającego staż, nie może przekraczać 8 godzin na dobę
  i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych; PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko w sytuacjach, kiedy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy;
 • na wniosek osoby bezrobotnej, organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia jej dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu;
 • za dni wolne bezrobotnemu przysługuje stypendium;
 • w ostatnim miesiącu odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje PUP o przyczynach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach, istotnych dla realizacji programu stażu;
 • w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, organizator dostarcza do PUP listę obecności, podpisaną przez bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 27
Wydział Programów Rynku Pracy
pokój nr 35, tel. 44 6495344 wew. 163

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2018-08-22 12:27:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/sta%C5%BCe/112