Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów dotyczących zorganizowania stażu,

realizowanych w ramach projektu:

 • „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)” - 110 osób

uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy),
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające).

Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 35, nr 7, nr  8;  tel.: 44 649-53-44, 44 647-04-70.

Wnioski o zawarcie umów dotyczących zorganizowania stażu należy składać w terminie od 10.01.2018 roku, w Kancelarii PUP - pok. 12.


Ważna informacja dla pracodawców oraz osób bezrobotnych kierowanych na staż

Informujemy, że od 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie kieruje osób bezrobotnych, przed odbyciem stażu, na badania lekarskie.

Zgodnie z § 6  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż, zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” – z tych przepisów wynika m. in.,iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 § 1 pkt 1. Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Powyższe wskazuje,  że pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania zadań, objętych programem stażu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracodawca, który planuje zorganizować staż dla osoby bezrobotnej, składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej (na końcu podstrony).

 Wnioski można składać wyłącznie w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

  Celem organizacji stażu jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

   Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Organizatorem stażu, według programu, określonego w umowie.

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy;
 • od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy.

Staż u organizatora realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca;
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca
  i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek   działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej,  sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej;
 • organizacja pozarządowa. 

Organizator z chwilą rozpoczęcia stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu i obowiązkami;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go 
  z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież
  i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny  osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

Stażysta zobowiązuje się do:

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne
  z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje
  o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy sprawozdania, poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii, wydanej przez organizatora.

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 • miesięczne stypendium wypłacane przez urząd (w okresie uprawniającym do stypendium, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych);
 • dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu
  (na wniosek osoby bezrobotnej);
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (opłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy).

Umowa o organizację stażu zostaje rozwiązana:

 • w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odbywającą staż;
 • utratę statusu bezrobotnego z innych przyczyn np. podjęcie nauki w systemie dziennym;
 • w sytuacji niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora;
 • na wniosek organizatora w przypadku:                                                                                 
 • - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy
  - naruszenia podstawowych obowiązków, określonych w regulaminie pracy a
  w  szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
  - usprawiedliwionej nieobecności, uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu
 • z urzędu, jeśli wystąpiła jedna z w/w przesłanek z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przedstawieniu przez Organizatora szczegółowego uzasadnienia.

Uzyskanie praktycznych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych potwierdzać będą dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu stażu, wydane przez powiatowy urząd pracy;
 • opinia organizatora, zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu
  i nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • sprawozdanie stażysty z przebiegu stażu, potwierdzone przez organizatora.

 Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego, odbywającego staż, nie może przekraczać 8 godzin na dobę
  i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych; PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko w sytuacjach, kiedy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy;
 • na wniosek osoby bezrobotnej, organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia jej dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu;
 • za dni wolne bezrobotnemu przysługuje stypendium;
 • w ostatnim miesiącu odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje PUP o przyczynach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach, istotnych dla realizacji programu stażu;
 • w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, organizator dostarcza do PUP listę obecności, podpisaną przez bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.
ul. Dmowskiego 27
Wydział Programów Rynku Pracy
pokój nr 37, tel. 44 6495344 wew. 113,163

 

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2018-04-05 13:15:07)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/sta%C5%BCe/112