Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

  • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy)
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony  środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
  • spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do robót publicznych będą kierowane jedynie osoby mogące korzystać z tej formy na podstawie art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od  dnia  złożenia  wniosku  informuje  wnioskodawcę o  sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7- dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W przypadku wskazania pracodawcy, beneficjentem pomocy jest wskazany podmiot, jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie  uzyskiwał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu, w dniu jego złożenia, z zapłatą  wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Uwaga: Urząd nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku pozytywnie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień jego  złożenia będzie zalegał z powyższymi opłatami.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez Starostę ze wskazanym przez organizatora pracodawcą  po uprzednim złożeniu przez organizatora pisemnego wniosku o organizację robót publicznych.

Pomoc udzielana w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 37 lub 29, tel. 44 649 53 44, wew.113,163,164;

- Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2017-07-14 13:30:37)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o organizację robót publicznych (.pdf 588.60kb) 2017-07-14 588.60kb Plik: Wniosek o organizację robót publicznych.pdf (588.60kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/roboty-publiczne/73