Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej oraz wymagane dokumenty

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy(Dz. U. poz. 1299 z 2012 r.):

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny/poszukujący pracy zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo nie pozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencjei kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczeni społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy”.

Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny/poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 1. pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a – g i j – l oraz pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu;
 2. karta stałego lub czasowego pobytu (dotyczy cudzoziemców);
 3. ostatnie świadectwo szkolne (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu);
 4. wszystkie świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia (oryginały i kserokopie tych świadectw);
 5. zaświadczenie z ZUS o wypłaconym zasiłku chorobowym i jego podstawie z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób, które przebywały na zasiłku chorobowym, macierzyńskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia);
 6. zaświadczenie o zdolności do pracy (dotyczy osób, które przebywały ostatnio na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni);
 7. decyzja z urzędu miasta lub urzędu gminy o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (w przypadku CEIDG Urząd samodzielnie pozyskuje informację);
 8. zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, z podaną kwotą stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (oryginał i kserokopia);
 9. zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego (dotyczy osób przebywających w trakcie współpracy na zwolnieniu lekarskim);
 10. zaświadczenie wydane przez ZUS lub KRUS o okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy;
 11. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał i kserokopia);
 12. zaświadczenie o miesięcznej wysokości wynagrodzenia brutto, od którego istniał obowiązek opłacania składki na fundusz pracy (dotyczy osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy - zlecenia, umowy agencyjnej);
 13. książeczka wojskowa - kserokopia ze stron 1,2 oraz okresów w jakich była odbywana służba wojskowa;
 14. oświadczenie w zakresie posiadania/nie posiadania nieruchomości rolnej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników; w przypadku osób posiadających nieruchomość rolną, bez względu na wielkość - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy; w przypadkach problemowych Urząd zastrzega prawo żądania również zaświadczenia lub decyzji z KRUS;
 15. świadectwo zwolnienia z aresztu lub zakładu karnego oraz zaświadczenie o okresie zatrudnienia i osiąganym wynagrodzeniu w poszczególnych miesiącach oraz liczbie faktycznie przepracowanych dni w poszczególnym miesiącu (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny - oryginał i kserokopia);
 16. od 01.01.2017r. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna, na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (utrata prawa do świadczenia była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana).

Podstawa prawna

 1. art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 1 pkt. 4, pkt. 13, art. 33 ust. 1-3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1065);
 2.  Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299).
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:58)
Zredagowana przez: Beata Borkowska (2017-06-05 10:36:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej-oraz-wymagane-dokumenty/48