Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy.

Warunkiem zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest złożenie przez pracodawcę wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do podpisania umowy z pracodawcą i skierowania osoby bezrobotnej.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, poniesionych przez pracodawcę, przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej miesięcznie niż połowa minimalnego wynagrodzenia,  obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Niedotrzymanie warunków w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy, skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego  bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

1.  Rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji    

    kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne,

2. Niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez

    okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,

3. Odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione 

    stanowisko pracy.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków, w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 37 lub 38, tel. 44 649 53 44, wew.113,163,164;

- Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 12:38:11)
Zredagowana przez: Ewa Grzankowska (2015-04-01 10:56:12)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF dokumenty związane z pomocą publiczną (.pdf 497.19kb) 2015-01-26 497.19kb Plik: dokumenty związane z pomocą publiczną.pdf (497.19kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-za-skierowanych-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/255