Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 19.03.2018r. do dnia 23.03.2018r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dysponujemy możliwością sfinansowania kosztów utworzenia 37 stanowisk do wysokości 15 000 zł każde. Refundacja będzie realizowana w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu (osoby skierowane do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) to osoby które ukończyły 30 lat, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby po 50. roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne[1]

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach[2].

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.: na poziomie ponadgimnazjalnym.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

CEL PROGRAMU:

 • wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy, dla których ustalono II profil pomocy.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

 • 27 MIESIĘCY.

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ Z PUP:

 • maksymalna poziom refundacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (urząd przewiduje refundację w wysokości  15 000 zł na jedno stanowisko pracy).

UWAGI:

 • wymagane jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • udzielone wsparcie jest pomocą de minimis.

Zespół specjalistów ds. programów zaprasza pracodawców tworzących nowe miejsca pracy
/pokój 13; Tel. 44 647 10 81 wew. 138, 217, 218, 219/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065, ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z. 2017r., poz. 1380);
 3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1829, ze zm.);
 4. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.);
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157);
 6. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860);
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1808, ze zm.);
 8. Ustawa o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.);
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1);
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9);
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 ze zm.);
 12. Kodeks Cywilny (tekst jednolity z 2017r., poz. 459, ze zm.).

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Monika Barska Boguś (2018-01-08 08:06:01)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116