Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 20 do 24 sierpnia 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dysponujemy możliwością sfinansowania kosztów utworzenia 39 stanowisk do wysokości 15 000 zł każde. Refundacja będzie realizowana w ramach:

 1. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (POWER na lata 2014-2020) - 11 stanowisk,

 2. Projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (RPO WŁ na lata 2014-2020) - 17 stanowisk,

 3. Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 7 stanowisk,

 4. Programu aktywizacji bezrobotnych wwieku 45+ (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 4 stanowiska.

  Wnioski należy składać w siedzibie urzędu na kancelarii - pokój nr 12.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 13, nr  6, nr 8, nr 9;  tel.: 44 649-53-44, 44 647-04-70 oraz na stronie internetowej tutaj.

UCZESTNICY-  osoby skierowane do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Uczestnikiem projektu  może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie spełniająca poniższe warunki:

1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)" :

 • osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,  przede wszystkim znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014-2020:

 • ukończony 30 rok życia,

 • posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy,

 • znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należy do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby po 50. roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne[1]

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach[2].

[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana nieprzerwalnie minimum 12 m-cy jako bezrobotna

[2] Wg polskiego  systemu edukacji w przełożeniu na klasyfikację ISCED 2011 wykształcenie kończy się na poziomie ISCED 3, tj.: na poziomie ponadgimnazjalnym.

3. Program Regionalny 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”:

 • ukończony 30 rok życia ale nie więcej niż 50 lat,
 • posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

4. Program aktywizacji bezrobotnych w  wieku 45+:

 • ukończony 45 rok życia,
 • posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 


WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ Z PUP:

 • urząd przewiduje refundację kosztów w wysokości  15 000 zł na jedno stanowisko pracy

UWAGI:

 • okres utrzymania stanowiska pracy wynosi 27 miesięcy,
 • wymagane jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • udzielone wsparcie jest pomocą de minimis.

Podmiot/przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o uzyskanie środków publicznych, w związku z tworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, winien zapozanć się z pełną dokumantacją, w szczególności z Regulaminem przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta oraz wzorem wniosku (dostępne poniżej). Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie, w kancelarii Urzędu, pok. 12 (parter budynku).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1265 i 1149);
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z. 2017r., poz. 1380);
 3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1829, ze zm.);
 4. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.);
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157);
 6. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860);
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1808, ze zm.);
 8. Ustawa o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.);
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1);
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9);
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 ze zm.);
 12. Kodeks Cywilny (tekst jednolity z 2017r., poz. 459, ze zm.).

 

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Monika Barska Boguś (2018-08-28 11:35:28)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116