Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty EFS

Projekty EFS

Europejski Fundusz Społeczny ( ang. European Social Fund ) jest najstarszym instrumentem strukturalnym Wspólnot Europejskich. Został utworzony na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957r., chociaż stosowne regulacje nt. jego powstania pojawiły się już w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 1951r., gdzie znalazł się zapis o konieczności powołania takiego Funduszu. Po raz pierwszy Europejski Fundusz Społeczny zastosowano w roku 1960. Od tej pory do dzisiaj EFS jest najważniejszym instrumentem finansowania programów i projektów związanych z socjalnym aspektem integracji. Przede wszystkim koncentruje się na obszarach dotyczących rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych jakie mają miejsce w Unii Europejskiej, tj. bezrobocia, inkluzji i marginalizacji społecznej, dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, bezrobotnych, ich umiejętności i wiedzy w celu lepszego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Zadania EFS

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Obszary wsparcia EFS

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie EFS jest Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 1999r. nr 1784/99 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawiera ono priorytety EFS, które realizowane są w pięciu obszarach wsparcia. Określają one zakres działań, które mogą otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

  • Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, oraz wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie.
  • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej oraz przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy, korzystając długo i biernie ze świadczeń pomocy społecznej.
  • Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  • Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości mające na celu promocję wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  • Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy mające na celu aktywizację zawodową kobiet obejmującą m.in. możliwość rozwijania kariery zawodowej, zwiększanie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a także działania likwidujące dyskryminacje ze względu na płeć.

 

W latach 2004-2006 ze środków EFS współfinansowane były:

  • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  • Priorytet 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Program Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.

 

W kolejnym okresie programowania na lata 2007-2013 całość środków została ujęta w Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W okresie 2014-2020 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Unii Europejskiej oraz na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego:

EFS

EUROPA.eu

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:33:53)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2015-09-23 09:17:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/projekty-efs/143