Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 6.1.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Tytuł projektu:  

"Profesjonalny partner na rynku pracy" 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Do celów szczegółowych należało:

·            upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych doradców zawodowych i pośredników pracy , w celu ułatwienia dostępności do świadczonych usług klientom urzędu,

·            podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników, poprzez szkolenia związane ze specyfiką realizowanych zadań, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy,

·            zdiagnozowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców zatrudniających nowych pracowników oraz upowszechnienie wyników badań wśród podmiotów współpracujących z PUP w ograniczaniu negatywnych skutków bezrobocia.  

Adresaci projektu: 

Projekt adresowany był do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz do kluczowych pracowników urzędu tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego.  

Realizacja projektu: 

W ramach upowszechniania i rozwoju pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego finansowanych było 7 nowozatrudnionych (po 01.01.2008 r.) pracowników urzędu na stanowiska pośrednika pracy - stażysty i doradcy zawodowego - stażysty.  

W ramach 12 edycji szkoleń wzięło udział 18 kluczowych pracowników urzędu tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz  specjalista ds. rozwoju zawodowego. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce ściśle związanej ze specyfiką realizowanych zadań służbowych: nowych standardów świadczenia usług pośrednictwa pracy, stosowania narzędzi i metod świadczenia usług doradztwa zawodowego, umiejętnego i efektywnego organizowania szkoleń zawodowych. 

W ramach projektu zlecono firmie zewnętrznej wykonanie badania wśród pracodawców w zakresie aktualnych i przyszłościowych potrzeb zatrudnieniowych w kontekście kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy. Opracowane broszury i publikacje rozesłano do instytucji współpracujących z urzędem, urzędów gminnych Powiatu Piotrkowskiego, Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,  ponadgimnazjalnych szkół Powiatu Piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przedsiębiorców biorących udział w badaniu, agencji pracy tymczasowej oraz instytucji szkoleniowych działających w regionie piotrkowskim. Wyniki badania są dostępne w siedzibie urzędu, natomiast raport z wykonanego badania został zamieszczony na stronie internetowej urzędu w zakładce „Statystyka rynku pracy”. 

Okres realizacji projektu: 

01.03.2008 r. - 31.03.2009 r. 

Wydatki projektu: 

364157,77 PLN (w tym wkład własny – środki Funduszu Pracy: 55067,10 PLN, dofinansowanie – środki EFS: 309090,67 PLN)

 

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Wyższe kompetencje - lepsza efektywność"

INFORMACJE O PROJEKCIE: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2009r.-31.03.2010r.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu było wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowe cele projektu to:

 • zwiększenie dostępu oraz skuteczności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pioitrkowie Trybunalskim (poprzez zwiększenie zatrudnienia w stosunku do 01.01.2008r.) oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pośrednik pracy i doradca zawodowy,
 • wzrost poziomu świadczonych przez urząd usług rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników na stanowiskach: pośrednik pracy, doradca zawodowy, lider klubu pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.

ADRESACI PROJEKTU: Projekt adresowany był do PUP w Piotrkowie Tryb. oraz jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, tj. doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY.

W ramach projektu finansowano wynagrodzenia 7 pracowników, którzy utrzymali zatrudnienie na stanowiskach: pośrednik pracy (6 osób) i doradca zawodowy (1 osoba).

Dzięki zrealizowanym szkoleniom 14 kluczowych pracowników urzędu podniosło kwalifikacje zawodowe: 9 pośredników pracy, 3 doradców zawodowych, 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego, 1 lider klubu pracy. Wszystkie osoby zakończyły udział w szkoleniach, realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Odbyły się trzy edycje szkoleń, zrealizowanych dla ww. pracowników o tematyce:

 • "Zmiany w przepisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" dla 9 osób,
 • "Kompleksowa procedura pośrednicza z IPD w aspekcie ustawy o promocji (...) - nowości, praktyka, współpraca w urzędach pracy" dla 4 osób,
 • "Wykorzystywanie Performance-Dialecho w ocenie kompetencji behawioralnych w sytuacji zawodowej" dla 1 osoby.

Tematyka szkolenia, w którym uczestniczył pracownik, była ściśle zwiazana z obejmowanym przez niego stanowiskiem pracy. Udział w szkoleniu poszerzył wiedzę pracownika oraz wpłynął na poprawę jakości świadczonej przez niego usługi rynku pracy.

W celu poznania opinii klientów urzędu na temat świadczonych usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, dwukrotnie prowadzono ankietyzację: po rozpoczęciu i na zakończenie realizacji projektu. Analiza ankiet pokazała, iż zwiększyła się dostępność, skuteczność oraz jakość świadczonych usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Zwiększył się również poziom zadowolenia klientów urzędu z obsługi pracowników świadczących ww. usługi rynku pracy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Dzięki osiągnietym rezultatom została upowszechniona usługa pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.  

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Przede wszystkim, jakość usług"

INFORMACJE O PROJEKCIE: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2010r.-31.03.2011r.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu było wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowe cele projektu to:

 • zwiększenie dostępu oraz skuteczności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (poprzez zwiększenie zatrudnienia w stosunku do 01.01.2008r.) oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pośrednik pracy i doradca zawodowy,
 • wzrost poziomu świadczonych przez urząd usług rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników na stanowiskach: pośrednik pracy, doradca zawodowy, lider klubu pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.

ADRESACI PROJEKTU: Projekt adresowany był do PUP w Piotrkowie Tryb. oraz jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, tj. doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY.

W ramach projektu finansowano wynagrodzenia 7 pracowników, którzy utrzymali zatrudnienie na stanowiskach: pośrednik pracy (6 osób) i doradca zawodowy (1 osoba).

Dzięki zrealizowanym szkoleniom 14 kluczowych pracowników urzędu podniosło kwalifikacje zawodowe: 9 pośredników pracy, 3 doradców zawodowych, 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego, 1 lider klubu pracy. Wszystkie osoby zakończyły udział w szkoleniach, realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Odbyły się trzy edycje szkoleń, zrealizowanych dla ww. pracowników o tematyce:

 • "Zmiany w przepisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" dla 9 osób,
 • "Kompleksowa procedura pośrednicza z IPD w aspekcie ustawy o promocji (...) - nowości, praktyka, współpraca w urzędach pracy" dla 4 osób,
 • "Wykorzystywanie Performance-Dialecho w ocenie kompetencji behawioralnych w sytuacji zawodowej" dla 1 osoby.

Tematyka szkolenia, w którym uczestniczył pracownik, była ściśle związana z obejmowanym przez niego stanowiskiem pracy. Udział w szkoleniu poszerzył wiedzę pracownika oraz wpłynął na poprawę jakości świadczonej przez niego usługi rynku pracy.

W celu poznania opinii klientów urzędu na temat świadczonych usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, dwukrotnie prowadzono ankietyzację: po rozpoczęciu i na zakończenie realizacji projektu. Analiza ankiet pokazała, iż zwiększyła się dostępność, skuteczność oraz jakość świadczonych usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Zwiększył się również poziom zadowolenia klientów urzędu z obsługi pracowników świadczących ww. usługi rynku pracy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Dzięki osiągnietym rezultatom została upowszechniona usługa pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

 

 

Poddziałanie 6.1.3

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Czas dla Aktywnych"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: rok 2008.

CEL PROJEKTU:

 • poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

ADRESACI PROJEKTU:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności osoby:

 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne długotrwale,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Ogółem w ramach projektu uczestniczyły 934 osoby, w tym w ramach poszczególnych formy aktywizacji zawodowej wparciem zostało objętych:

 • doradztwo zawodowe - 934 osoby
 • pośrednictwo pracy - 934 osoby,
 • staże zawodowe - 315 osób,
 • przygotowanie zawodowe - 59 osób,
 • szkolenia zawodowe - 339 osób,
 • prace interwencyjne - 67 osób,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 154.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 390774,6 zł.

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Czas dla Aktywnych"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy.

OKRES REALIZACJI: rok 2009.

CEL PROJEKTU:

 • poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

ADRESACI PROJEKTU:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności osoby:

 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne długotrwale,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Ogółem w ramach projektu uczestniczyły 983 osoby, w tym w ramach poszczególnych form aktywizacji zawodowej zostało objętych:

 • pośrednictwo pracy - 983,
 • Indywidualny Plan Działania - 39,
 • staże zawodowe - 396,
 • szkolenia zawodowe - 343,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 244.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 6600,7 tys. zł.

 

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Czas dla Aktywnych"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy.

OKRES REALIZACJI: rok 2010

CEL PROJEKTU:

 • poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

ADRESACI PROJEKTU:

-udział w projekcie mogły wziąć osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przede wszystkim:

 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne długotrwale,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

Priorytetem były objęte osoby:

 • długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne niepełnosprawne,
 • bezrobotne powyżej 45 roku życia.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Ogółem w ramach projektu uczestniczyły 1004 osoby bezrobotne, w tym w ramach poszczególnych form aktywizacji zawodowej zostało objętych:

 • staże zawodowe - 375,
 • szkolenia zawodowe - 426,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 203.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 6395,3 tys.zł.

 

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Czas dla Aktywnych"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy.

OKRES REALIZACJI: rok 2011

CEL PROJEKTU:

 • poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

ADRESACI PROJEKTU:

-udział w projekcie mogły wziąć osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przede wszystkim:

 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne długotrwale,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

Priorytetem były objęte osoby:

 • długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • bezrobotne niepełnosprawne,
 • bezrobotne powyżej 45 roku życia.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Ogółem w ramach projektu uczestniczyły 423 osoby bezrobotne, w tym w ramach poszczególnych form aktywizacji zawodowej zostało objętych:

 • szkolenia zawodowe - 161,
 • staże zawodowe - 196,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 71.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 2467,7 tys.zł.

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Czas dla Aktywnych"

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy realizowany w latach 2008-2014.


OKRES REALIZACJI:  rok 2013


CEL PROJEKTU:

Ograniczenie bezrobocia na piotrkowskim rynku pracy poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności osób po 50 roku życia, do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych.

ADRESACI PROJEKTU:

W 2013 roku, objęto wsparciem 887osób bezrobotnych.

Struktura uczestników w projekcie systemowym w 2013 roku

 

Osoby objęte w projekcie w 2013 roku

Liczba osób

Udział w grupie docelowej

Ogółem

887os.

100%

50+

222os.

25%

Do 25 lat

278os.

31%

Do 30 lat

458os.

52%

Niepełnosprawni

65os.

7%

Długotrwale bezrobotni

412os.

46%

Wieś

390os.

44%

 

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Spośród 887 osób, objętych wsparciem w 2013 roku, 839 osób zakończyło udział w projekcie, przerwało 48 osób.

W ramach projektu realizowano formy aktywizacji zawodowej, wspierane usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego:

 • szkolenia zawodowe – objęto 225 osób,
 • staże zawodowe – objęto 557 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – udzielono 105 osobom.

Tematyka zrealizowanych szkoleń:

 • Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze
 • Kasjer handlowy z prawem spożywczym
 • Operator koparko-ładowarki kl.III
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C, CE
 • Księgowość ds. płac i rozliczeń z ZUS
 • Magazynier-Fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych
 • Kurs florystyczny (bukieciarstwo)
 • Opiekun osób starszych
 • Szkolenie komputerowe ECDL Core
 • Księgowy dla MŚP z wykorzystaniem komputera
 • Mała przedsiębiorczość.

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA W 2013 ROKU:

Monitorowane grupy uczestników

Wymagana efektywność zatrudnieniowa w 2013 r.

 

Osiągnięta efektywność w projekcie w 2013 r.

Po 50 roku życia

35%

48%

Do 30 roku życia

40%

63%

Niepełnosprawni

30%

55%

Długotrwale bezrobotni

30%

51%

Osoby nienależące do ww. grup

---

81%

OGÓŁEM

45%

60%

 

 

Efektywność jest liczona stosunkiem liczby osób, które podjęły w okresie 3m-cy od daty zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie/samozatrudnienie na okres min. 3m-cy, do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie

Ostatecznie, wskaźniki będą podsumowane pod koniec I kw. 2014r.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU W 2013 ROKU: 5 939,6 tys. zł.

 

 

 

 

Poddziałanie 6.2

 

 

 
TYTUŁ PROJEKTU: "Dobry pomysł - duży sukces"
 
INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: 01.09.2009 r. – 30.04.2011 r.

CEL PROJEKTU: Celem ogólnym projektu było przygotowanie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności osób, które ukończyły 45 lat oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to: 

 • zidentyfikowanie i rozwinięcie predyspozycji przedsiębiorczych uczestników projektu, poprzez realizację warsztatów doradczych z udziałem doradcy zawodowego,
 • nabycie przez uczestników, wykazujących największe predyspozycje do uruchomienia własnej firmy, wiedzy w zakresie podjęcie i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez realizację szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, 
 • pomoc finansowa w podjęciu działalności gospodarczej, w postaci udzielenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.

ADRESACI PROJEKTU: Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkujących w powiecie piotrkowskim lub m. Piotrkowie Trybunalskim, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności do osób po 45 roku życia oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, bezpośrednio przed ostatnią rejestracją w urzędzie.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY: 

W ramach projektu udzielono wsparcia dla 40 osób, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w wyniku rekrutacji, w postaci warsztatów doradczych „Własna firma – pomysł na samodzielność”, a także szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, których tematyka była ściśle związana z podjęciem samozatrudnienia.

W wyniku udziału w warsztatach oraz przedmiotowym szkoleniu, uczestnicy projektu nabyli umiejętność wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, biznesplanu i innych dokumentów dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, nabyli wiedzę teoretyczną nt. podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku badania ankietowego uzyskano informacje o wzroście pewności siebie oraz motywacji do działania w zakresie zatrudnienia, rozwinięciu predyspozycji przedsiębiorczych.

Spośród złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, do dofinansowania wytypowanych zostało 21 najlepszych biznesplanów. Ich autorom przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40,0 tys. zł oraz wsparcie pomostowego w wys. do 1.100 zł/m-c na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 6 beneficjentów pomocy otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe w wys. do 1.100,00zł/m-c na okres kolejnych 3 miesięcy.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 1.165, 8 tys. zł.

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Mój własny sposób"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: 01.04.2011 r. - 28.02.2013 r.

CEL PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu było uruchomienie działalności gospodarczej przez 45 bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Celami szczegółowymi były:

 • zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia oraz podniesienie świadomości z korzyści wynikających z samozatrudnienia wśród 60 bezrobotnych kobiet,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej przez 60 bezrobotnych kobiet,
 • otrzymanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 45 bezrobotnych kobiet.

ADRESACI PROJEKTU:

Projekt skierowany był do kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkujących w powiecie piotrkowskim lub m. Piotrkowie Trybunalskim, zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego, w tym w szczególności:

 • kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • kobiety do 25 roku życia,
 • kobiety niepełnosprawne,
 • kobiety po 45 roku życia.

REALIZACJA PROJEKTU:

Wsparcia w ramach projektu udzielono w 3 turach łącznie 60 kobietom.

Rekrutacja odbyła się trzykrotnie w okresie realizacji projektu. Każdorazowo zostało wybranych 20 kobiet (łącznie 60), które skierowano na szkolenie "ABC przedsiębiorczości" o tematyce ściśle związanej z podjęciem zatrudnienia. Przedmiotowe szkolenie umożliwiło poznanie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestniczki nabyły umiejętność wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, biznesplanu i innych dokumentów dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej. Miały również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.

W kolejnym etapie zaplanowano, że po 15 kobiet z każdej tury (łącznie 45) uzyska środki na uruchomienie działalności gospodarczej, po pozytywnej ocenie biznesplanów. Z wygenerowanych oszczędności udzielono jeszcze dwóch dodatkowych dotacji. Łącznie 47 kobiet otrzymało bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej - do 19 tys. zł.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, iż - dzięki udziałowi w projekcie - zwiększyła się motywacja kobiet do rozpoczęcia życia zawodowego. Przełamały niechęć do pracy i pozbyły się poczucia bezradności. Wzrosła ich samoocena. Nastąpiła poprawa mobilności zawodowej uczestniczek projektu.

Część kobiet, które skorzystały tylko ze wsparcia w postaci szkolenia, również rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej (bez udziału środków finansowych na podjęcie działalności z Projektu "Mój własny sposób").

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 1.095,4 tys. zł.

 

 

Poddziałanie 7.3

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Pokonaj bariery"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: 01.12.2011 r. - 31.03.2012 r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności zawodowej 16 osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gorzkowice, zarejestrowanych  w PUP w Piotrkowie Trybunalskim jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Cele szczegółowe:

 • Promocja oddolnych  inicjatyw oraz aktywizacja zawodowa  osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Ułatwienie dostępu do informacji zawodowej.
 • Zwiększenie motywacji do działania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, programów magazynowych, Internetu  i podstaw przedsiębiorczości.

ADRESACI PROJEKTU:

Projekt skierowany był do osób niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2004r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.), tj. bezrobotni i niepełnosprawni, zamieszkujący gminę Gorzkowice.

REALIZACJA PROJEKTU:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 16 osób.

Poradnictwo zawodowe indywidualne - spotkania miały na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej uczestników, jak również sytuacji społeczno-ekonomicznej, przeprowadzenia bilansu umiejętności oraz rozpoznania deficytów związanych z umiejętnością poruszania się po rynku pracy. głównym założeniem spotkań było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników oraz przygotowanie do tematyki zajęć warsztatowych.

Warsztaty grupowe WAZON - 3-dniowe „Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne” przeprowadzone przez doradcę zawodowego w miejscu zamieszkania uczestników. Celem dydaktycznym 15 godzin zrealizowanych zajęć było: dokonanie samooceny uczestnika pod kątem zainteresowań zawodowych, predyspozycji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, uzyskanie umiejętności w zakresie poszukiwania rozwiązań umożliwiających kształtowanie swojego życia zawodowego, przygotowania i dostosowania do zmieniających się warunków na rynku pracy.

Szkolenie z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych, Internetu z elementami przedsiębiorczości - głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera, programów magazynowych z elementami przedsiębiorczości, wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zakładania spółdzielni socjalnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę zewnętrzną wybraną w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie zrealizowano 154 godziny na uczestnika (w tym 150 godz. grupowych i 4 godz. indywidualnych konsultacji w celu utrwalenia i rozwinięcia zdobytej wiedzy podczas szkolenia grupowego). Uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz serwis kawowy. Z uwagi na większą dostępność zajęcia prowadzone były w Sali dydaktycznej na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

Wyjazdowe warsztaty psychomotywacyjne - warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji  przeprowadziła firma zewnętrzna, wybrana w drodze rozpoznania rynku. Dwudniowe  zajęcia warsztatowe miały na celu przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenia motywacji do działania, nabycia umiejętności autoprezentacji i swobodnej komunikacji, przygotowania do rozmów z pracodawcą oraz treningu motywacji. Prowadzone przez psychologa służyły wzmocnieniu aktywnej postawy na rynku pracy uczestników projektu.

 

Uczestników na początku realizacji projektu cechowała niska samoocena, nieumiejętność poszukiwania pracy, brak motywacji do podejmowania działań aktywizacyjnych, niskie kwalifikacje zawodowe. Były to osoby pełne obaw i kompleksów z niskim poczuciem wartości.

Dzięki udziałowi w projekcie postawy beneficjentów uległy zmianie. Osoby stały się otwarte, optymistycznie nastawione do otaczającego świata, pełne wiary we własne możliwości, asertywne i potrafiące określić swoje oczekiwania.

 

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 48.833,28 zł.

 

 

Poddziałanie 9.6.3

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TYTUŁ PROJEKTU: "Ucz się i pracuj-wsparcie edukacji dorosłych"

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2013r. – 31.12.2014r.

CEL PROJEKTU: Celem ogólnym projektu była poprawa dostępu dorosłych kobiet i mężczyzn dosług edukacji formalnej i pozaformalnej. Cele szczegółowe to: 

 • upowszechnienie wiedzy o formach kształcenia ustawicznego wśród dorosłych kobiet i mężczyzn,
 • usprawnienie przepływu informacji w zakresie kształcenia ustawicznego pomiędzy dorosłymi kobietami i mężczyznami a placówkami edukacyjnymi, 
 • wzrost świadomości dorosłych kobiet i mężczyzn w zakresie korzyści wynikających z kształcenia ustawicznego.

ADRESACI PROJEKTU: Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkujących w powiecie piotrkowskim.

REALIZACJA PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY: 

Wsparciem zostało objętych 679 (354 kobiety i 325 mężczyzn) osób bezrobotnych –mieszkańców powiatu piotrkowskiego, z których 417 (237 kobiet i 180 mężczyzn) podjęło edukację. W realizację usługi zostało zaangażowanych 2 doradców edukacyjnych.

W ramach projektu podjęto działania:

 • budowa i udostępnienie  Internetowej Bazy Danych o Usługach Edukacyjnych, zawierającej wachlarz  szkoleń, ofert kształcenia zawodowego,
 • doradztwo edukacyjne indywidualne w zakresie diagnozy i wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Edukacyjnych,
 • doradztwo edukacyjne grupowe w formie organizacji spotkań informacyjnych
  z przedstawicielami instytucji oświatowych oraz targów edukacyjnych,
 • promocja kształcenia ustawicznego m.in.: ogłoszenia w lokalnych mediach, realizacja filmów promujących kształcenie ustawiczne i upowszechnienie za pośrednictwem podstrony internetowej (www.projekt.puppiotrkow.pl), konferencja,
 • monitoring i opieka doradcy edukacyjnego na etapie uczestnictwa w  kształceniu.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU: 337,3 tys. zł.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-25 11:34:46)
Zredagowana przez: Anna Pielużek (2015-05-19 15:24:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/program-operacyjny-kapital-ludzki/297