Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Powiatowy Urząd Pracy może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby wymienione w art. 73 a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 ze zmianami), uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ww. ustawy, zwane dalej „osobami uprawnionymi”.

Bezrobotnym i osobom uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji. Świadczenie może być w całosci finansowane z budżetu gminy.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, prowadzi ewidencję  prac wykonywanych przez bezrobotnych i osoby uprawnione oraz ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym i osobom uprawnionym.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane.

W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej, skierowany do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego m. in. w przypadku:

  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • przerwania z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • nie podjęcia po skierowaniu prac społecznie użytecznych,
  • nie stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Utrata statusu bezrobotnego następuje na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy udziału w pracach społecznie użytecznych, przerwania wykonywania prac, nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie;
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy, przerwania wykonywania prac, nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie;
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, przerwania wykonywania prac, nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie.

Do prac społecznie użytecznych moga być skierowane jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracy.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 37 lub 38, tel. 44 649 53 44,   wew.113,163,164;

- Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2017-07-14 13:20:16)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o organizację prac społeczne użytecznych (.pdf 267.85kb) 2017-07-14 267.85kb Plik: Wniosek  o organizację prac społeczne użytecznych.pdf (267.85kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115