Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Prace interwencyjne, w zależności od stanowiska powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12 lub 24 miesięcy.

Stosownie do zawartej umowy, pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Pracodawcy, chętni do zorganizowania prac interwencyjnych, powinien złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy, określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej, skierowanej przez urząd.

Umowa określa w szczególności:

  • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

 Organizując prace interwencyjne, można otrzymać refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres:

  • do 6 miesięcy - kwotę refundacji stanowi kwota zasiłku dla bezrobotnych  + FUS,
  • do 12 miesięcy - kwotę refundacji stanowi kwota zasiłku dla bezrobotnych  + FUS,
  • do 24 miesięcy, w przypadku zatrudnienia osoby po 50 roku życia - refundacja wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia + FUS.

Z uwagi na limitowanie środków Funduszu Pracy, umowy o organizację prac interwencyjnych zawierane z tutejszym PUP, przewidują refundację części kosztów przez okres ok 6 miesięcy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 37 lub 29, tel. 44 649 53 44

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2018-01-26 09:51:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/prace-interwencyjne/72