Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

 

Ważną umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego kształcenia się czy doskonalenia już nabytych umiejętności. Niezbędną w tym zakresie fachową pomoc bądź poradę można uzyskać w ramach poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu;
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu kompetencji,  zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 • kierowaniu na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Poradnictwo zawodowe realizowane jest bezpłatnie na następujących zasadach:

 • Dostępności;
 • Dobrowolności;
 • Równości bez względu na wiek, rasę, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • Swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • Bezpłatności;
 • Poufności i ochrony danych.

Współpraca z doradcami zawodowymi może przebiegać w sposób indywidualny bądź w formie warsztatowej.

PORADA INDYWIDUALNA jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania.

Rozmowa doradcza jest podstawową metodą poradnictwa indywidualnego. Stanowi najbardziej naturalny, ale jednocześnie najtrudniejszy sposób poznawania człowieka oraz udzielenia mu pomocy w rozwiązywaniu jego problemów. Doradca wspomaga klienta w jego rzeczywistym działaniu.

PORADA GRUPOWA polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które w atmosferze akceptacji i otwartości mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny samego siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Poradnictwo grupowe realizowane jest z wykorzystaniem czterech metod:

 • "Metoda Hiszpańska"-uwzględnia potrzeby osób o niskich kwalifikacjach, które poprzez atrakcyjne ćwiczenia mają odkryć drzemiący w nich potencjał.
 • "Kurs Inspiracji"-przeznaczony dla osób mających wspólny cel-zmianę swojej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zakłada pobudzenie do działania i wzrost poziomu motywacji i aktywności w poszukiwaniu pracy.
 • "Metoda Edukacyjna"-służy rozwijaniu cech osobowościowych a następnie wskazaniu najbardziej odpowiedniego zawodu lub ścieżki edukacyjnej.
 • "Bilans Kompetencji"-podsumowuje wszelkie umiejętności i kompetencje konkretnej osoby.

 

DORADCY ZAWODOWI W URZĘDZIE PRACY POMOGĄ !!!

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
 • sporządzić Indywidualny Plan Działania,
 • poznać predyspozycje zawodowe,
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy kierunek szkolenia czy przekwalifikowania,
 • zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
 • znaleźć informacje na temat zawodów, rynku pracy, możliwości kształcenia i szkolenia w Internecie oraz dostępnych na miejscu materiałach, broszurach, katalogach i ulotkach,
 • udzielić informacji o podstawowych usługach rynku pracy,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskać informacje o możliwościach podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • znaleźć pomysł na firmę,
 • pracodawcom dokonać doboru kandydatów do pracy poprzez analizę predyspozycji kandydata, jego doświadczenia, kwalifikacji, umiejętności pod względem wymagań zgłoszonych w ofercie pracy.

  

W posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. znajdują się:

 • filmy zawodoznawcze i szkoleniowe;
 • baza informacji o zawodach;
 • Teczki Informacji o Zawodach, Przewodniki po Zawodach;
 • programy komputerowe z informacjami o świecie zawodów;
 • baza informacji dot. prowadzenia własnej firmy;
 • portale internetowe z ofertami pracy;
 • baza informacji o placówkach edukacyjnych i instytucjach szkoleniowych;
 • informatory, poradniki, książki, wzory życiorysów, listów motywacyjnych.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Biela Magdalena (2015-03-12 12:08:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67