Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 » Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)"

Poddziałanie 1.1.2 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

– projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (I)”

OKRES REALIZACJI: 01.01.2015 r. - 31.03.2016 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 085,9 tys. zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków wspólnotowych – 3.754.530,00 zł

- wkład ze środków krajowych – 331.370,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU600 osób

osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, spełniające warunki:

  • niepracujące,
  • niekształcące się (tj. nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nieszkolące się (tj. nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i niebiorące udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

W grupie uczestników osoby niepełnosprawne stanowiły 2,00% ogółu osób objętych wsparciem w programie.

W grupie uczestników osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 34,00% ogółu osób objętych wsparciem w programie.

ZREALIZOWANE FORMY WSPARCIA:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

oraz

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

oraz

L.p.

Forma aktywizacji zawodowej

Liczba uczestników

Kwota limitu

1

  szkolenia

72 osoby

244,0 tys. zł

2

  dotacje

49 osób

1.076,0 tys. zł

3

  staże

429 osób

2.447,2 tys. zł

4

  prace interwencyjne

25 osób

132,4 tys. zł

5

  bony na zasiedlenie

25 osób

186,3 tys. zł

 

RAZEM

600 osób

4 085,9 tys. zł

Wsparcie udzielane w projekcie dla osób bezrobotnych poniżej 29 roku życia jest zgodne z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani do niezwłocznego – po zakończeniu udziału w projekcie - udokumentowanie zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

 

Realizacja projektu została zakończona.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 647-45-26.

 

ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/, http://europa.eu/index_pl.htm, http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, gdm.praca.gov.pl

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2015-04-20 10:48:32)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2017-05-17 15:23:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(i)-/330