Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 » Poddziałanie 1.1.1 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"

Poddziałanie 1.1.1 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 - 31.12.2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 332 386,00 zł, w tym:

- w roku 2018 w kwocie 1.702 488,00 zł;

- w roku 2019 w kwocie 3.629 898,00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU: 664 osoby młode w wieku 18-29 bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne.

Co najmniej 60% stanowić mają osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

DODATKOWO ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego (realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO).

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

oraz

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

oraz

  • jedna z form wsparcia: staże, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, refundacja koszów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego – po zakończeniu udziału w projekcie - udokumentowania zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

 

 

 

Wyjaśnienia:

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki;

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

W przypadku osób długotrwale bezrobotnych w celu zakwalifikowania uczestnika do projektu oraz monitorowania jego uczestnictwa w projekcie należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. w zależności od przedziału wiekowego - w przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku dorosłych powyżej 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

NISKIE KWALIFIKACJE: wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające).

 

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2018-06-21 15:12:50)
Zredagowana przez: Anna Pielużek (2018-06-22 13:35:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-1-1-1-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(iv)-/706