Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 » Poddziałanie 1.1.1 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"

Poddziałanie 1.1.1 - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"05.09.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (POWER na lata 2014-2020), będzie przyjmował wnioski:

  • w terminie od 10 do 14 września 2018 roku - wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 3 stanowiska do wysokości 15 000 zł każde;

  • w terminie od 17 do 21 września 2018 roku - wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 20 dotacji (do wys. 20,0 tys. zł).

 


22.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 27 do 31 sierpnia 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych - 45 miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże będą organizowane przez okres od 3 do 5 miesięcy, wymagana efektywność zatrudnieniowa 3 miesiące.

Uczestnikiem projektu  może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie spełniająca poniższe warunki:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,  przede wszystkim znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu, w kancelarii - pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 35, nr  6, nr 8, nr 9;  tel.: 44 649-53-44, 44 647-04-70 oraz na stronie internetowej tutaj.

 


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 - 31.12.2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 332 386,00 zł, w tym:

- w roku 2018 w kwocie 1.702 488,00 zł, z czego 1.434.857,81 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 267.630,19zł - wkład ze środków krajowych;

- w roku 2019 w kwocie 3.629 898,00 zł, z czego 3.059.278,02 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 570.619,98 zł - wkład ze środków krajowych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.

UCZESTNICY PROJEKTU: 664 osoby młode w wieku 18-29 bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne.

Co najmniej 60% stanowić mają osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

DODATKOWO ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego (realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO).

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

oraz

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

oraz

  • jedna z form wsparcia: staże, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, refundacja koszów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego – po zakończeniu udziału w projekcie - udokumentowania zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

NABORY NA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2018 ROKU

Wyszczególnienie

NABÓR W TERMINIE

Liczba osób/miejsc

 STAŻ

 03.07.2018r. -13.07.2018r.

 27.08.2018r. - 31.08.2018r.

100

 BON SZKOLENIOWY

 Nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych

42

 DOTACJA

 17.09.2018r. -21.09.2018r.

20

 PRACE INTERWENCYJNE

 Nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych.

30

 BON NA ZASIEDLENIE

 Nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych

22

 DOPOSAŻENIE/WYPOSAŻENIE  STANOWISKA PRACY

 20.08.2018r. - 24.08.2018r.

 10.09.2018r. - 14.09.2018r.

11

 
 

Wyjaśnienia:

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki;

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

W przypadku osób długotrwale bezrobotnych w celu zakwalifikowania uczestnika do projektu oraz monitorowania jego uczestnictwa w projekcie należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. w zależności od przedziału wiekowego - w przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku dorosłych powyżej 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

NISKIE KWALIFIKACJE: wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające).

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 649-53-44.

Koordynator projektu: Anna Pielużek, pok. 37, tel. 44 647 45 26 w. 166 

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2018-06-21 15:12:50)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2018-09-05 11:47:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/poddzialanie-1-1-1-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-piotrkowskim-i-miescie-piotrkowie-trybunalskim-(iv)-/706