Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
http://puppiotrkow.pl/strona/oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi/686

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).

Wpłatę należy dokonać na wskazane poniżej konto:


Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

BGŻ BNP PARIBAS S.A.

70 2030 0045 1110 0000 0160 9530

W tytule przelewu należy wpisać:

Do każdego oświadczenia należy dołączyć, pojedynczą wpłatę za danego cudzoziemca, nie będą przyjmowane wpłaty grupowe, nieidentyfikujące wskazanego we wniosku cudzoziemca.

UWAGA: Wpłaty nie podlegają zwrotowi po złożeniu oświadczenia… w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.

W przypadku dokonania wpłaty i nie złożeniu oświadczenia…, należy złożyć pismo/wniosek w tutejszym Urzędzie o zwrot wpłaty.


 Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

 Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia

Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia podmiot chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy.
W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz w/w pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia, na warunkach określonych w oświadczeniu. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot), była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Zliczanie okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie oświadczenia. Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pod uwagę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne będą oświadczenia, które zostały zarejestrowane w innych urzędach.

Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (że praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej, np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie.

W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, inaczej jako okres wykonywania pracy, będzie przyjęty cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

 Agencje pracy

Dla agencji pracy przewidziano odrębny wzór oświadczenia. Wprowadzono również możliwość zmiany pracodawcy użytkownika bez konieczności rejestracji nowego oświadczenia, jeżeli warunki pracy, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 Podstawa prawna: