Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » PAI 2018 » Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Załącznik do uchwały nr 595/2018

Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 06.02.2018r.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
 osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku

 

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy zwanych „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, które będą brały udział w ww. konkursie.

 2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej

 6. Wyboru członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Piotrkowie Trybunalskim.

 7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.

 8. Celem pracy Komisji Konkursowej:

  1. ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,

  2. przygotowanie stosownej dokumentacji.

 9. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez kandydata
  oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, w pok. 12, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

 10. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

 11. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej w Powiatowym Urzędzie Pracy upływa dnia 16 lutego 2018 r., godz. 12:00.

 12. Prace komisji będą się odbywały w okresie od 5do 7 marca 2018 r.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzich

Załączniki: Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej – Załącznik nr 1

Autor: Anna Pielużek
Strona dodana przez: Anna Pielużek (2018-02-07 11:47:18)
Zredagowana przez: Anna Pielużek (2018-02-07 11:50:49)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Załącznik nr 1_Formularz zgłoszenia kandydata 2018 (.docx 150.52kB) 2018-02-07 150.52kB Plik: Załącznik nr 1_Formularz zgłoszenia kandydata 2018.docx (150.52kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-pai-2018/668