Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych

Obowiązki bezrobotnych

1.            Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego PUP w wyznaczonych terminach, w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez Urząd lub w innym celu, wynikającym z ustawy i określonym przez Urząd, w tym potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy. Bezrobotny, który nie stawił się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w PUP  na okres: 120 dni - w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni - w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni - w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa  (art. 33 ust. 3 i 4 pkt. 4 ustawy).

          Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia tego warunku.

2.            Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu i do których ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem, środkami transportu zbiorowego, nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy) oraz szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych. Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy, pozbawiony zostaje statusu bezrobotnego na okres odpowiednio:
120 dni – I odmowa, 180 dni- II odmowa, 270 dni – III odmowa i kolejna (art.33 ust.4 pkt. 3).  

3.            Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, a w przypadku stażu do zwrotu kosztów poniesionych przez urząd na organizację tych form, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia lub stażu było podjecie zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 41 ust. 6 ustawy). Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

4.            Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania, poniesionych z Funduszu Pracy, chyba, że powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu było podjecie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 53h ust. 1 ustawy).  

5.            Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji  działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, bez powiadomienia o tym właściwego PUP, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zt (art. 119 ust. 2 ustawy). 

6.            Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ( np. wyjazd poza teren działania Powiatowego Urzędu Pracy), nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, zawiadomił Powiatowy Urząd Pracy. Za ten okres nie przysługuje zasiłek (art. 75 ust. 3 ustawy) oraz ulega skróceniu okres pobierania zasiłku ( art. 73 ust. 4). Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu, nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. 

7.            Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania Powiatowemu Urzędowi Pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust. 6 ustawy). 

8.            Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. 1 ustawy). Za nienależne pobrane świadczenie pieniężne uważa się : 

  • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach; 
  • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd Powiatowego Urzędu Pracy przez osobę pobierającą to świadczenie; 
  • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78; 
  • koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6; 
  • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53 h ust.1; 
  • zasiłek wypłacony za okres, za który w związku z orzeczeniem sądu, wpłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę; 
  • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego; 
  • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego. 

9.            Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają, ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10.         Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

11.         Roszczenia do należnych a niedobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

12.         O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny, obowiązany jest zawiadomić PUP, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

13.         Na wniosek osoby, o której mowa w pkt. 12 powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

14.         W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, osoba, która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w PUP właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu u terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu (art. 73 ust. 2a).

15.         W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić PUP w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie ( druk ZUS ZLA) w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:22:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62