Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

 Klauzula informacyjna dla klientów
 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Tryb.

     Dane kontaktowe do :

 • Administratora           – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - I piętro PUP, pok.32 tel. 446 474526; adres e-mail: lopi@puppiotrkow.pl
 • Inspektora Ochrony Danych  -  I piętro PUP, pok.22 tel. 44 6474526 wew.220; adres e-mail: lopi@puppiotrkow.pl lub iod@puppiotrkow.pl    
 1. Dane osobowe, wymagane do rejestracji, są wymogiem ustawowym, a osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek podania swoich danych osobowych, zgodnie z §5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 12.11.2012r, w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.z 2012r. poz. 1299).
   
 2. Innym źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki administracyjne realizujące zadania publiczne (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, ośrodek pomocy społecznej, ZUS), czynności przygotowawczo - dochodzeniowe (sąd, Policja, Komornik, Prokuratura).
   
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom (wskazane w pkt. 2 oraz współpracujące firmy IT).
   
 4. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.: Promocji zatrudnienia, ograniczaniu i łagodzeniu skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poprzez kreowanie właściwej polityki rynku pracy z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy,  co umożliwia   pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, poprzez m.in. przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze środków publicznych.
   
 5. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych do państwa trzeciego.
   
 6. Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż z innych przepisów wynika obowiązek dla Administratora do archiwizowania tych danych, co wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowaniai kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z dnia 16 września 2002r. (Dz.U. nr 167, poz. 1375), art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2016r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506).
   
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i przepisami archiwalnymi, wynosi 50 lat.
   
 8. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można u Pośrednika pracy lub Inspektora Ochrony Danych.
   
 9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na tablicach informacyjnych i ogłoszeń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Autor: Małgorzata Soszyńska
Strona dodana przez: Małgorzata Soszyńska (2018-05-24 08:45:47)
Zredagowana przez: Piotr Adamczyk (2018-05-28 08:17:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/obowiazek-informacyjny/700