Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że terminie od 10.10.2018 roku do 19.10.2018 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (PUP dysponuje kwotą 100 tys. zł, pozyskaną dodatkowądecyzją MRPiPS).

Zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy w zakresie wydatkowania środków rezerwy KFS w 2018 roku, dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, ubiegający się o:

Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (www.barometrzawodów.pl)

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Urząd rozpatrując wnioski będzie kierował się Zasadami przyznawania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 r.

Obowiązujący w 2018r. Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie www.puppiotrkow.pl

Wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których rozpoczęcie planowane jest najpóźniej do 30.11.2018 roku.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest podstawowym instrumentem stymulującym rozwój zasobów ludzkich , określonym w art. 69a i 69b oraz 109 ust. 2d-2n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.).

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków KFS w 2018 roku, dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, ubiegający się o wsparcie kształcenia ustawicznego:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców, na które składa się:
1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie miejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro.
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek – wzór wniosku dostępny poniżej.
Do wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza:

 1. Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
 2. Informacje o planowanej formie wsparcia, przekazane przez organizatora:
  1. w przypadku ubiegania się o sfinansowanie szkolenia/kursu - Program szkolenia 
  2. w przypadku ubiegania się o sfinansowanie studiów podyplomowych - program studiów opisujący zakres tematyczny, termin realizacji oraz cenę;
  3. w przypadku ubiegania się o sfinansowanie egzaminu - zakres egzaminu, termin oraz cenę.
 3. Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego.
 4.  Uwierzytelniona kopia wyciągu bankowego z  nr rachunku firmowego lub umowy z bankiem.
 5.  Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.
 6.  Lista uczestników kształcenia ustawicznego.

Dodatkowo pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 2. Jeżeli pracodawca prowadzi działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę– wzór formularza sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 


Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski wraz z załącznikami i w terminie do 30 dni od dnia złożenia, informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia.
W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony, Urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołaczenia wymaganych załaczników.
Finansowanie kosztów szkolenia pracodawcy lub pracowników odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 28, tel. 44 647 10 81,   wew.151,152,169;

- Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017 r. poz.1065, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. Z 2014r., poz. 639)

3) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2016r. poz. 2155).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:15:42)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2018-10-09 08:06:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/191