Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 23 listopada do 24 listopada 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 r.
Obowiązujący w 2017r. Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie www.puppiotrkow.pl

Wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których rozpoczęcie planowane jest w 2017 roku.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest podstawowym instrumentem stymulującym rozwój zasobów ludzkich , określonym w art. 69a i 69b oraz 109 ust. 2d-2n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016, 645, z późn. zm.).
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków KFS w 2017 roku, dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, ubiegający się o wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego:

  • w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • w zidentyfikowanych w powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców, na które składa się:
1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie miejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro.
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek – wzór wniosku dostępny poniżej.
Do wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza:

1. Zaświadczenie dotyczące form realizacji kształcenia ustawicznego, wystawione przez organizatora zawierające zakres kształcenia, termin realizacji oraz koszt organizacji danej formy kształcenia
2. Uwierzytelnioną kopię wyciągu bankowego z  nr rachunku firmowego lub umowy z bankiem.
3. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – wzór dostępny na stronie internetowej: www.puppiotrkow.pl.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – formularz dostępny na stronie internetowej: www.puppiotrkow.pl.
5. Jeżeli pracodawca prowadzi działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę– wzór formularza sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – formularz dostępny na stronie internetowej: www.puppiotrkow.pl.
6. W przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, należy załączyć zaświadczenia o udzielonej pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w okresie do 30 dni od dnia złożenia, informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia.
W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
Finansowanie kosztów szkolenia pracodawcy lub pracowników odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w  siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach:

- Programów Rynku Pracy: pokój nr 28, tel. 44 647 10 81,   wew.151,152,169;

- Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.



Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. Z 2014r., poz. 639)

3) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2016r. poz. 2155).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 11:15:42)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2017-11-21 14:41:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/191