Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
http://puppiotrkow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

CEL PROGRAMU:

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ Z PUP:

UWAGI:

Zespół specjalistów ds. programów zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej /pokój 13; Tel. 44 647 10 81 wew. 138, 217, 218, 219/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.).
 2. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017r., poz. 1380).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808, ze zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de  minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str. 1).
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).
 6. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016r., poz. 1860).
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1828).
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1829).
 10. Kodeks Pracy (tekst jednolity z 17.09.2014r. (Dz. U z 2014r., poz. 1502, z późn.zm.).
 11. Kodeks Cywilnego tekst jednolity z dnia 07 lutego 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz. 459).
 12. Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenia spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni.