Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

05.09.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 17 do 21 września 2018 roku będzie przyjmował  Wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dysponujemy środkami umożliwiającymi przyznanie łącznie 32 dotacji, które będą udzielane w ramach:

 1. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)”  (POWER na lata 2014-2020) - 20 dotacji (do wys. 20,0 tys. zł),

 2. Programu aktywizacji bezrobotnych wwieku 45+ (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 5 dotacji (do wys. 20,0 tys. zł),

 3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 5 dotacji (do wys. 20,0 tys. zł),

 4. Program aktywizacji bezrobotnych długotrwale (Rezerwa Funduszu Pracy na 2018r.) - 1 dotacja (do wys. 20,0 tys. zł),

 5. Środków PFRON - 1 dotacja (do wys. 30,0 tys. zł).

  Wnioski należy składać w siedzibie urzędu, w kancelarii - pokój nr 12.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 13, nr  6, nr 9;  tel.: 44 649-53-44, 44 647-04-70.

Uczestnikiem projektu  może zostać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy , posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, spełniająca poniższe warunki:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)" :

 • osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,  przede wszystkim znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Program aktywizacji bezrobotnych w  wieku 45+:

 • ukończony 45 rok życia.

3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi:

 • zamieszkująca na wsi .

4. Środki PFRON:

 • osoba z niepełnosprawnością,

 • mieszkaniec m. Piotrkowa Trybunalskiego.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.


Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 14.05.2018r. do dnia 18.05.2018r. będzie przyjmował Wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dysponujemy środkami umożliwiającymi przyznanie łącznie 20 dotacji, do wysokości 20,0 tys. zł każda.

Dotacje będą udzielane w ramach Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”.

UWAGA: W Programie zaplanowano dodatkowe wsparcie tj. szkolenie z Małej Przedsiębiorczości. Każdy z uczestników przed otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma skierowanie na powyższe szkolenie.

Uczestnikiem projektu  może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie  spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • ukończenie 30 roku życia ale nie więcej niż 50 lat,
 • posiadająca II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

 

CEL PROGRAMU:

 • wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy, dla których ustalono II profil pomocy.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

 • 15 MIESIĘCY.

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ Z PUP:

 • maksymalna poziom dotacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (urząd przewiduje dotacje w wysokości 20.000 zł.).

UWAGI:

 • wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy oraz dalsze jej kontynuowania przez kolejne 3 miesiące, po upływie ustawowo wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (łączny okres prowadzenia działalności wynosi 15 miesięcy);
 • udzielone wsparcie jest pomocą de minimis.

Zespół specjalistów ds. programów zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej /pokój 13; Tel. 44 647 10 81 wew. 138, 217, 218, 219/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.).
 2. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017r., poz. 1380).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808, ze zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de  minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str. 1).
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).
 6. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016r., poz. 1860).
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1828).
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1829).
 10. Kodeks Pracy (tekst jednolity z 17.09.2014r. (Dz. U z 2014r., poz. 1502, z późn.zm.).
 11. Kodeks Cywilnego tekst jednolity z dnia 07 lutego 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz. 459).
 12. Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenia spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni.

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2018-09-05 11:22:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81