Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » PAI 2016 » II nabór - Ogłoszenie ws. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 roku

II nabór - Ogłoszenie ws. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Załącznik do uchwały nr 301/2016

Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 25.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku i zaprasza do składania ofert.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
 • w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

 

 • § 1

Rodzaj zlecanego zadania

 1. Nazwa zadania: Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.
 2. Rodzaj zadania publicznego: Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym, realizowane poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia oraz inne działania doradcze, aktywizujące, które będą wspomagać proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
 4. Zadanie ujęte jest w Rocznym Programie współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, przyjętym Uchwałą nr XIV/105/15 z dnia 30 listopada 2015 roku.
 5. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239/,
 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm./,
 • Programem Aktywizacja i Integracja, przyjętym Opinią Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

 

 • § 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację zadania w 2016 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przeznacza kwotę dotacji w wysokości 11.200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

 • § 3

Zasady przyznawania dotacji

 1. Niniejsze postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 239).
 2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 239) - dalej zwani Oferentami.
 3. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.
 4. Wynagrodzenie dla wybranego Oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie ma możliwości – oprócz dotacji przekazanej wybranemu Oferentowi – poniesienia  wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, cateringu czy transportu uczestników programu. Oferent w ramach przyznanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, sfinansuje koszty zawiązane z realizacją zajęć, tzn. materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, podczas zajęć zimne, ciepłe napoje oraz poczęstunek.
 5. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2016 roku poz. 645 z późn. zm./ stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą, nie może być wyższa niż 70,00 zł.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239./, warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.
 7. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.
 8. Z podmiotem mogą być prowadzone negocjacje warunków przyznania dotacji.
 9. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.
 10. PUP zastrzega prawo kontroli prawidłowości wykorzystania  środków publicznych na realizację zadania.
 11. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do:
  1. odstąpienia od ogłoszenia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub całości.

 

 • § 4

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie 2 miesięcy, w okresie październik - listopad 2016 roku.
 2. Zadanie realizowane będzie na terenie miasta i gminy Sulejów oraz gminy Gorzkowice.
 3. Adresatami zadania są osoby bezrobotne, dla których został określony III profil pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny.
 4. Działaniami w zakresie integracji społecznej zostanie objęta grupa 20 osób, zamieszkujących i wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie miasta i gminy Sulejów (10 osób)
   oraz gminy Gorzkowice (10 osób).
 5. Wskazana grupa odbiorców skierowana będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim do uczestnictwa w Programie Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 6. Program zajęć integracyjnych powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb uczestników, a także powinien zawierać różne treści tematyczne, warsztaty i inne działania integracyjne.
 7. Działania w zakresie integracji społecznej winny odbywać się w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo dla każdego uczestnika Programu.
 8. Całkowity czas realizacji powierzonego zadania wynosi 2 miesiące i winien odbywać się równolegle w stosunku do wszystkich uczestników.
 9. W ramach programu aktywizacji społecznej przewiduje się zorganizowanie dla każdego uczestnika łącznie trzech zakresów:
  - grupowego poradnictwa specjalistycznego w wymiarze 65 godziny w ciągu dwóch miesięcy,
  - grupowego poradnictwa specjalistycznego z psychologiem, w wymiarze 5 godzin w ciągu dwóch miesięcy,
  - innej formy aktywizacji niezbędnej do osiągnięcia założonego celu działania – 10 godzin w ciągu dwóch miesięcy, zgodnie z art. 62a ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku braku propozycji – grupowe poradnictwo specjalistyczne).
 10. W zakresie działań psychologicznych jak i doradczych, planowana jest realizacja bloków tematycznych:
  - komunikacja interpersonalna: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, umiejętne rozwiązywanie problemów i konfliktów, komunikacja w zespole, współpraca w grupie, asertywność w aspekcie osobistym i zawodowym,
  - efektywność zachowań w sytuacjach trudnych: autoprezentacja, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem,
  - trening umiejętności społecznych: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych: efektywne zarządzanie czasem, sposoby planowania, planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy– techniki zarządzania czasem,
  - trening – motywacja do pracy i do zmiany istniejącej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
  - jak poruszać się po rynku pracy: tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, metody rekrutacji, aktywne metody poszukiwania pracy,
  - inteligencja społeczna – umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy.
 11. Szczegółowy program poszczególnych bloków tematycznych powinien być zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o poniżej wskazane deficyty, z którymi borykają się potencjalni uczestnicy:
  • brak motywacji do poszukiwania pracy,
  • brak umiejętności poszukiwania pracy,
  • brak motywacji do podjęcia zatrudnienia,
  • brak umiejętności autoprezentacji,
  • brak umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, niedbały wizerunek,
  • wewnętrzne przekonanie o nieatrakcyjności dla pracodawców,
  • przerzucanie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową na otoczenie zewnętrzne,
  • brak umiejętności zarządzania czasem.
 12. Grupowe poradnictwo organizowane będzie dla 2 grup, po 10 osób.
 13. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut.
 14. Zajęcia odbywają się tylko w dni robocze.
 15. Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać harmonogram realizowanego równocześnie bloku aktywizacja zawodowa organizowanego przez PUP w Piotrkowie Trybunalskim i bloku realizowanego przez Urząd Miejski w Sulejowie oraz Gminę Gorzkowice tj. prace społecznie użyteczne (PSU). Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 80 godzin w 2 miesiącach, po 10 godzin w każdym tygodniu. Zajęcia mają odbywać się nie rzadziej niż 2-3 razy w tygodniu (zgodnie z intensywnością realizacji PSU w ramach bloku aktywizacja zajęcia z przedmiotowego zakresu winny odbywać się odrębnie na terenie gminy Gorzkowice i na terenie gminy Sulejów). Wybrany Oferent na potrzeby projektu stworzy indywidualny harmonogram dla każdego uczestnika, uwzględniając jego równoległy udział w aktywizacji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych (PSU); w każdym tygodniu trwania programu uczestnik będzie realizował więc prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie) oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne/ warsztaty trenerskie lub grupy wsparcia w wymiarze 10 godzin (40 godzin miesięcznie).
 16. Założono wartości docelowe mierników, pozwalających określić efekty realizacji zadania zleconego, na wskazanym poziomie:
  • 100% (20 os.) uczestników, rozpocznie udział w programie (miernik – deklaracja uczestnictwa),
  • 100% (20 os.) uczestników, zostanie zdiagnozowanych w zakresie barier psychospołecznych uniemożliwiających podjęcie pracy (miernik – opinia),
  • min. 80% (16 os.) uczestników, zakończy udział w programie (miernik –zaświadczenie),
  • 70% (14 os.) uczestników, pozytywnie oceni zdobyte doświadczenie w programie (miernik – ankieta),
  • 60% (12 os.) uczestników  podwyższy samoocenę (miernik – ankieta),
  • 80% (16 os.) zdobędzie wiedzę na temat aktywnych metod poszukiwania pracy (miernik – ankieta),
  • 10% (2 os.) uczestników,  zmieni profil z III na II (dane SI Syriusz),
  • 50% (10 os.) uczestników zwiększy motywację do zdobycia kwalifikacji przydatnych na lokalnym rynku pracy (miernik – ankieta),
  • 80% (16 os.) zdobędzie wiedzę na temat poszukiwanych zawodów na rynku pracy (miernik – ankieta),
  • min. 80% (16 os.) zdobędzie doświadczenie zawodowe- zakończy udział w pracach społecznie użytecznych,
  • 40% (8 os.) uczestników, zwiększy motywację do poszukiwania zatrudnienia, (miernik – ankieta),
  • 50% (10 os.) uczestników, będzie zdecydowanych do poprawy sytuacji życiowej (miernik – ankieta).
 17. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14, ust. 2-5 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 239).
 18. W przypadku gdy zadanie realizowane jest wspólnie, Oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację powierzonego zadnia.
 19. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, 239).
 20. Nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
 21. Oferent realizując powierzone zadnie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).
 22. Zajęcia z zakresu integracji społecznej będą realizowane po podpisaniu umowy.
 23. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy.
 24. Podstawą realizacji zadań jest umowa określająca m.in. rodzaj, czas i miejsce wykonania zadania.
 25. Podmiot, który zawrze umowę na realizację zadań, zobowiązany jest je wykonać rzetelnie, na zasadach zawartych w umowie.
 26. Zadania będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 27. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć służących integracji społecznej na terenie miasta i gmin wymienionych w § 4 ust. 2 ogłoszenia.

 

 • § 5

Warunki składania ofert

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu  Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 2. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania, zawierający opis planowanego działania,
  2. termin i miejsce realizacji zadania,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
 3. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji bądź rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz dołączenie wykazu osób reprezentujących podmiot,
  2. kopia aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego, że realizacja zadania jest działaniem statutowym oferenta,
  3. kopia umowy / porozumienia z właścicielem obiektu, w którym będzie realizowane zadanie.
   Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 4. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 5.  Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych  w ust. 3 lit. a) i b).
 7. Oferty wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w kancelarii – pokój nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2016 r. o godzinie 12:00.
 8. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie posiadającej opis:

„Oferta na realizację zadania publicznego w 2016 r.
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Nie otwierać przed dniem 15 września 2016 r. przed godziną 12:00”.

Ponadto na kopercie powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz Oferenta, dodatkowo pieczęć oferenta.

9. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia.

10. Oferta złożona po tym terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania.

11. Złożona oferta nie może być uzupełniona.

 

 • § 6

Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2016 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 32, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie Komisja Konkursowa określona w drodze uchwały Zarządu Powiatu.
 3. Komisja konkursowa dokonuje poświadczenia wpływu oferty w rubryce „Poświadczenie złożenia oferty”.
 4. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.
  Wzór karty oceny formalnej oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 5. Odrzuceniu podlegają, oferty:
  1) złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, niekompletnie bądź złożone po terminie,
  2) nieodpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
  3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
  4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
 6. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe są telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących ofert i poprawiane w obecności pełnego składu komisji.
 7. Przy merytorycznym rozpatrywaniu komisja analizuje zawartość ofert, które nie zostały odrzucone z powodu braków określonych w art. 14 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia i dokonuje oceny złożonych ofert oraz przedkłada Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, propozycję Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego.
  Wzór karty oceny merytorycznej oferty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
 8. Oferta podlega odrzuceniu w etapie drugim, jeżeli oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.
 9. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od 0 do 10.
 10. Komisja Konkursowa określi szczegółowo wytyczne przyznania ocen w ramach przyjętej skali.
 11. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w karty ocen, których wzory stanowią załączniki nr 2,3 do niniejszego Ogłoszenia.
 12. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych ocen cząstkowych.
 13. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez wszystkich członków Komisji i sporządza się ją na zbiorczym formularzu oceny oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
 14. Średnią liczbę punktów całego składu komisji wpisuje sie, do rubryki oferty o nazwie ,,Adnotacje urzędowe". Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem.
 15. Do oferty podmiotu, który uzyskał największą liczbę punktów, w rubryce ,,Adnotacje urzędowe" wpisuje się propozycje zawarcia umowy z tym podmiotem, kwotę proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis potwierdza Przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem.
 16. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową. Dokonanie wyboru potwierdza wpisem w rubryce oferty o nazwie ,,Adnotacje urzędowe".
 17. Na podstawie kart ocen i zbiorczego formularza oceny oferty, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
  1) datę konkursu,
  2) skład komisji konkursowej,
  3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,
  4) nazwy podmiotów, których oferty nie byty rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,
  5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem,
  6) podpisy członków komisji.
 18. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną do dnia 19 września 2016 roku:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - w siedzibie PUP na tablicy ogłoszeń,
  - na stronie internetowej PUP.
 19. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
 20. Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w tym:
  a) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy,
  b) potwierdzenia aktualności danych Oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
 21. Nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. 20, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez Oferenta.
 22. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. zawiera umowę na realizację zadania publicznego objętego postępowaniem konkursowym bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 • § 7

Informacja o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednimzadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert – w 2016 roku – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.
 2. W roku poprzednim – 2015 – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizował zadanie publiczne tego samego rodzaju, w ramach którego zawarł umowę na kwotę 34.650,00 zł.

 

 • § 8

Informacje dodatkowe

 1. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż do dnia 30 listopada 2016 roku.
 2. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 3. Informuje się Oferentów, że oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 239) ma zawierać szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten musi być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona wg wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 4. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego konkursu udzielają: Malwina Koch i Anna Sobańska, tel./faks 44 647 45 26, e-mail: lopi@puppiotrkow.pl, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, I piętro, pokój nr 35 - w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1
 2. Karta Oceny Formalnej Oferty– załącznik nr 2
 3. Karta Oceny Merytorycznej Oferty– załącznik nr 3
 4. Formularz Zbiorczy Oceny Oferty - załącznik nr 4
 5. Wzór protokołu Komisji Konkursowej – załącznik nr 5
 6. Ramowy wzór umowy – załącznik nr 6
 7. Wzór sprawozdania – załącznik nr 7

 

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim
(-)
mgr inż. Henryka Gawrońska

 

 

Autor: Malwina Koch
Strona dodana przez: Malwina Koch (2016-08-26 13:43:58)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2016-08-26 15:09:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/ii-nabor-ogloszenie-ws-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2016-roku/496