Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim a pracodawcą (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,

b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej miesięcznie niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości:

a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,

b) 50% łącznej kwoty, o której mowa w pkt. a, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w siedzibie Urzędu na stanowiskach doradcy klienta w Wydziałach: - Programów Rynku Pracy: pokój nr 37 lub 38, tel. 44 649 53 44 wew.113,163,164; - Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego: pokój nr 7 lub nr 8; tel. 44 647 04 70 wew. 135, 136, 137.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-19 12:35:23)
Zredagowana przez: Piotr Adamczyk (2018-07-11 08:48:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-%C5%BCycia/254