Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, które przyznano przedmiotowy bon.

Osoba bezrobotna do 30 roku życia, dla której ustalono profil pomocy II (w uzasadnionych profil pomocy I) składa w PUP wniosek o jego przyznanie. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku doradca klienta wydaje wnioskodawcy bon zatrudnieniowy, w ramach którego bezrobotny podejmuje próbę znalezienia pracodawcy, który zadeklaruje zatrudnienie przez okres co najmniej 18 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypełniony przez pracodawcę bon zatrudnieniowy wraz z wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy, stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne zobowiązania stron.

W ramach zawartej umowy PUP refunduje pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). Pracodawca natomiast jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:
1) kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
2) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 647, z późn. zm.)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BONÓW ZATRUDNIENIOWYCH  MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU NA STANOWISKACH DORADCY KLIENTA - POKOJE 6,9,14 ORAZ  W POKOJU 28. 

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 12:13:46)
Zredagowana przez: Edyta Prokop-Walasek (2015-01-15 07:46:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/201