Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 10.01.2018 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych uzupełnieniem lub uzyskaniem nowych kwalifikacji w ramach bonów szkolniowych. Wnioski przyjmowane będą do wyczerapnia środków finansowych.

Bony szkoleniowe będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)” - projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś I „Osoby młode na rynku pracy”; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

W projekcie finansowane będą w ramach przyznanego bonu w szczególności szkolenia, prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji, kończące się egzaminem zewnętrznym  i potwierdzone stosownym dokumentem (samo zaświadczenie o ukończeniu kursu nie stanowi o uzyskaniu kwalifikacji przez uczestnika).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, spełniające warunki:

- niepracujące,

- niekształcące się (tj. nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nieszkolące się (tj. nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i niebiorące udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, będą kierowane priorytetowo osoby, które załączyły do wniosku uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia, w postaci oświadczenia przyszłego pracodawcy lub oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy osoba bezrobotna, która:
• nie ukończyła 30 roku życia,
• ustalono dla niej  profil pomocy II; w uzasadnionych przypadkach bon może otrzymać osoba bezrobotna, której został ustalony profil pomocy I,
• złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
• uprawdopodobniła podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
a)  jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
b)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
c)  przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: 
- do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,  
- powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin; 
d)  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: 
- do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,  
- powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,  
- powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów, niż określone powyżej, pokrywa we własnym zakresie osoba bezrobotna.

Po przyznaniu bonu szkoleniowego osoba bezrobotna sama dokonuje wyboru oferty szkolenia oraz instytucji szkoleniowej. Instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie po przyznaniu bonu szkoleniowego, przysługuje prawo do stypendium szkoleniowego o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.).

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia jest zobowiązana, na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 645, z późn. zm.).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BONÓW SZKOLENIOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ:
osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy, pokój  nr 28
telefonicznie: (044) 647-10-81, wew. 151, 152, 169
e-mail: szkolenia@puppiotrkow.pl

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 12:12:21)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2018-06-18 12:48:47)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek bon szkoleniowy-POWER IV (.doc 81kB) 2018-06-18 81kB Plik: Wniosek bon szkoleniowy-POWER IV.doc (81kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/bon-szkoleniowy/199