Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon stażowy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia 6-miesięcznego stażu, u pracodawcy wskazanego przez osobę bezrobotną, o ile pracodawca  zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu, przez okres 6 kolejnych miesięcy.

Bon może otrzymać zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • ustalono dla niej  profil pomocy II; w uzasadnionych przypadkach bon może otrzymać osoba bezrobotna, której został ustalony profil pomocy I,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Bony stażowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje koszty:
a)  przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego osobie bezrobotnej w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;
b) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).

Pracodawca, który wyraża chęć zorganizowania stażu dla okaziciela bonu powinien wypełnić wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego. Staż jest realizowany po zawarciu umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160).

Na wniosek pracodawcy, który po zakończeniu stażu zatrudni osobę bezrobotną na umowę o pracę przez deklarowany okres co najmniej 6 miesięcy, PUP wypłaci jednorazową premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 647, z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BONÓW STAŻOWYCH  MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU NA STANOWISKACH DORADCY KLIENTA - POKOJE 6,9,14 ORAZ W POKOJU 28. 

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 12:13:03)
Zredagowana przez: Edyta Prokop-Walasek (2015-01-15 07:44:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/200