Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bon na zasiedlenie

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia Starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem zamieszkania, jeżeli:

1) z tytułu ich wykonywania miesięcznie będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka  w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

3. Osoba bezrobotna składa w urzędzie wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz z oświadczeniem poręczyciela o miesięcznych dochodach brutto oraz oświadczeniem pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej lub oświadczeniem o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej.

4. Osoba bezrobotna, która  otrzymała bon na zasiedlenie, jest zobowiązana w terminie do:
1) 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2;
2) 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Powiatowemu Urzędowi Pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2;
3) 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dokumentację potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić np.:
• kserokopia umowy o pracę,
• kopia deklaracji ZUS P DRA, RCA wraz z kopiami dowodów wpłaty,
• kopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez bezrobotnego potwierdzeniem jest wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i 1149).


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BONÓW NA ZASIEDLENIE  MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU NA STANOWISKACH DORADCY KLIENTA - POKOJE 6,9,14 ORAZ W POKOJU 28. 

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-11-03 12:15:38)
Zredagowana przez: Aleksandra Wasińska (2018-11-06 08:57:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/202