Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » PAI 2016 » ARCHIWALNE_OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2016

ARCHIWALNE_OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2016

Załącznik do uchwały nr 228/2016
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia
08.04.2016

 

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego
z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy zwanych „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały udział w ww. konkursie.

2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

6. Wyboru członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.

8. Celem pracy Komisji Konkursowej:

a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
b) przygotowanie stosownej dokumentacji.

9. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, w pok. 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

10. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

11. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej w Powiatowym Urzędzie Pracy upływa dnia 18 kwietnia 2016 r., godz. 12:00.

12. Prace komisji będą się odbywały w okresie od 4 do 6 maja 2016 r.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej – Załącznik nr 1

 

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2016-04-12 10:33:33)
Zredagowana przez: Malwina Koch (2016-08-26 13:46:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/archiwalne_ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-pai-2016/461