Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » PAI 2015 » ARCHIWALNE_Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2015

ARCHIWALNE_Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2015

Piotrków Trybunalski, dnia 06 lipca 2015 roku

 

 

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy zwanych „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały udział w ww. konkursie.
 2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 6. Wyboru członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
 7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.
 8. Celem pracy Komisji Konkursowej:
  1. ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
  2. przygotowanie stosownej dokumentacji.
 9. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, w pok. 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
 10. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
 11. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej w Powiatowym Urzędzie Pracy upływa dnia 15 lipca 2015 r.
 12. Prace komisji będą się odbywały w okresie od 28 do 31 lipca 2015 r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2016-04-12 11:02:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/archiwalne_ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-pai-2015/465