Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » PAI 2015 » ARCHIWALNE_/NIEAKTULANE/ Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku

ARCHIWALNE_/NIEAKTULANE/ Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku

Piotrków Trybunalski, dnia 06 lipca 2015 r.

 

NIEAKTUALNE!

 

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r. poz. 149), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2015 roku i zaprasza do składania ofert.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

§ 1

Rodzaj zlecanego zadania

 

 1. Nazwa zadania: Integracja społeczna osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2015 roku.
 2. Rodzaj zlecanego zadania: Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym, realizowane poprzez grupowe i indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia oraz inne działania doradcze, aktywizujące, które będą wspomagać proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
 4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm./,
 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149/,
 • Programem Aktywizacja i Integracja, przyjętym Opinią Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 29 maja 2015 roku.

 

§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Na realizację zadania w 2015 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przeznacza kwotę dotacji w wysokości 34 650,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Niniejsze postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.).
 2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm) - dalej zwani Oferentami.
 3. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.
 4. Wynagrodzenie dla wybranego Oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie ma możliwości – oprócz dotacji przekazanej wybranemu Oferentowi – poniesienia  wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, cateringu czy transportu uczestników programu. Oferent w ramach przyznanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, sfinansuje koszty zawiązane z realizacją zajęć, tzn. materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, podczas zajęć zimne, ciepłe napoje oraz poczęstunek w formie kanapek.
 5. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2015 149 z późn. zm./ stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą, nie może być wyższa niż 70,00 zł.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm./, warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.
 7. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.
 8. Z podmiotem mogą być prowadzone negocjacje warunków przyznania dotacji.
 9. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.
 10. PUP zastrzega prawo kontroli prawidłowości wykorzystania  środków publicznych na realizację zadania.
 11. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do:
  1. odstąpienia od ogłoszenia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub całości.
  2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania w trakcie trwania konkursu.

 

 

§ 4

Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od 01 września 2015 roku do 31 października 2015 roku.
 2. Zadanie realizowane będzie na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego oraz 4 gmin powiatu piotrkowskiego: Aleksandrowa, Gorzkowic, Moszczenicy i Sulejowa.
 3. Adresatami zadania są osoby bezrobotne, dla których został określony III profil pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny.
 4. Działaniami w zakresie integracji społecznej zostanie objęta grupa 50 osób, zamieszkujących i wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie wskazanych poniżej gmin:
  • Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 10 osób, jedna grupa,
  • gminy Aleksandrów – 10 osób, jedna grupa,
  • gminy Gorzkowice – 10 osób, jedna grupa,
  • gminy Moszczenica – 10 osób, jedna grupa,
  • gminy Sulejów – 10 osób, jedna grupa.
 5. Wskazana grupa odbiorców skierowana będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim do uczestnictwa w Programie Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 6. Program zajęć integracyjnych powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb uczestników, a także powinien zawierać różne treści tematyczne, warsztaty i inne działania integracyjne.
 7. Działania w zakresie integracji społecznej winny odbywać się w wymiarze co najmniej 11 godzin tygodniowo dla każdego uczestnika Programu.
 8. Całkowity czas realizacji powierzonego zadania wynosi 2 miesiące i winien odbywać się równolegle w stosunku do wszystkich uczestników.
 9. W ramach programu aktywizacji społecznej przewiduje się zorganizowanie dla każdego uczestnika łącznie trzech zakresów:
 • grupowego poradnictwa specjalistycznego w wymiarze 84 godziny w ciągu dwóch miesięcy,
 • indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z psychologiem, w wymiarze 1 godziny oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego z psychologiem, w wymiarze 4 godzin w ciągu dwóch miesięcy dla każdego uczestnika,
 • innej formy aktywizacji niezbędnej do osiągnięcia założonego celu działania – 10 godzin w ciągu dwóch miesięcy, zgodnie z art. 62a ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku braku propozycji – grupowe poradnictwo specjalistyczne).
 1. W zakresie działań psychologicznych jak i doradczych, planowana jest realizacja bloków tematycznych:
  • komunikacja interpersonalna: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, umiejętne rozwiązywanie problemów i konfliktów, komunikacja w zespole, współpraca w grupie, asertywność w aspekcie osobistym i zawodowym,
  • efektywność zachowań w sytuacjach trudnych: autoprezentacja, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem,
  • trening umiejętności społecznych: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych: efektywne zarządzanie czasem, sposoby planowania, planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy– techniki zarządzania czasem.
  • trening – motywacja do pracy i do zmiany istniejącej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
  • jak poruszać się po rynku pracy: tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, metody rekrutacji, aktywne metody poszukiwania pracy,
  • inteligencja społeczna – umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy.
 2. Szczegółowy program poszczególnych bloków tematycznych powinien być zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o poniżej wskazane deficyty, z którymi borykają się potencjalni uczestnicy:
  • brak motywacji do poszukiwania pracy,
  • brak umiejętności poszukiwania pracy,
  • brak motywacji do podjęcia zatrudnienia,
  • brak umiejętności autoprezentacji,
  • brak umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, niedbały wizerunek,
  • wewnętrzne przekonanie o nieatrakcyjności dla pracodawców,
  • przerzucanie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową na otoczenie zewnętrzne,
  • brak umiejętności zarządzania czasem.
 3. Grupowe poradnictwo organizowane będzie dla 5 grup, każda po 10 osób.
 4. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut.
 5. Zajęcia odbywają się tylko w dni robocze.
 6. Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać harmonogram realizowanego równocześnie bloku aktywizacja zawodowa organizowanego przez PUP w Piotrkowie Trybunalskim a realizowanego przez poszczególne gminy, tj. prace społecznie użyteczne (PSU). Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 90 godzin w 2 miesiącach, po 10 godzin w każdym tygodniu. Zajęcia mają odbywać się nie rzadziej niż 2-3 razy w tygodniu (zgodnie z intensywnością realizacji PSU w ramach bloku aktywizacja). Oferent na potrzeby prawidłowego rozliczania godzin dla każdego uczestnika stworzy indywidualny harmonogram uczestnictwa uwzględniającą równoległy udział w PSU.
 7. Założono wartości docelowe mierników, pozwalających określić efekty realizacji zadania zleconego, na wskazanym poziomie:
  • 100% (50 os.) uczestników, rozpocznie udział w programie (miernik – deklaracja uczestnictwa),
  • 100% (50 os.) uczestników, zostanie zdiagnozowanych w zakresie barier psychospołecznych uniemożliwiających podjęcie pracy (miernik – opinia),
  • min. 80% (40 os.) uczestników, zakończy udział w programie (miernik –zaświadczenie),
  • 65% (33 os.) uczestników, pozytywnie oceni zdobyte doświadczenie w programie (miernik – ankieta),
  • 65% (33 os.) uczestników  podwyższy samoocenę (miernik – ankieta),
  • 80% (40 os.) zdobędzie wiedzę na temat aktywnych metod poszukiwania pracy (miernik – ankieta),
  • 10% (5 os.) uczestników,  zmieni profil z III na II (dane SI Syriusz),
  • 55% (28 os.) uczestników zwiększy motywację do zdobycia kwalifikacji przydatnych na lokalnym rynku pracy (miernik – ankieta),
  • 80% (40 os.) zdobędzie wiedzę na temat poszukiwanych zawodów na rynku pracy (miernik – ankieta),
  • min. 80% (40 os.) zdobędzie doświadczenie zawodowe- zakończy udział w pracach społecznie użytecznych,
  • 40% (20 os.) uczestników, zwiększy motywację do poszukiwania zatrudnienia, (miernik – ankieta),
  • 45% (23 os.) uczestników, będzie zdecydowanych do poprawy sytuacji życiowej (miernik – ankieta).
 8. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14, ust. 2-5 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.).
 9. W przypadku gdy zadanie realizowane jest wspólnie, Oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację powierzonego zadnia.
 10. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118).
 11. Nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
 12. Oferent realizując powierzone zadnie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).
 13. Zajęcia z zakresu integracji społecznej będą realizowane po podpisaniu umowy.
 14. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy.
 15. Podstawą realizacji zadań jest umowa określająca m.in. rodzaj, czas i miejsce wykonania zadania.
 16. Podmiot, który zawrze umowę na realizację zadań, zobowiązany jest je wykonać rzetelnie, na zasadach zawartych w umowie.
 17. Zadania będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 18. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć służących integracji społecznej na terenie miast i gmin wymienionych w § 4 ust. 2 ogłoszenia.

 

§ 5

Warunki składania ofert

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu  Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 2. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania, zawierający opis planowanego działania,
  2. termin i miejsce realizacji zadania,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
 3. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji bądź rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz dołączenie wykazu osób reprezentujących podmiot,
  2. kopia aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego, że realizacja zadania jest działaniem statutowym oferenta,
  3. kopia umowy / porozumienia z właścicielem obiektu, w którym będzie realizowane zadanie.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem,

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 2.  Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych  w ust. 3 lit. a) i b).
 4. Oferty wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w kancelarii – pokój nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 28 lipca 2015 r. o godzinie 12:00.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie posiadającej opis:

„Oferta na realizację zadania publicznego w 2015 r.
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2015 r. przed godziną 12:00”.

Ponadto na kopercie powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz Oferenta, dodatkowo pieczęć oferenta.

 1. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia.
 2. Oferta złożona po tym terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania.
 3. Złożona oferta nie może być uzupełniona.

 

§ 6

Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2015 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 32, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej oraz przedłoży Dyrektorowi listę rankingową do ostatecznej akceptacji.
 4. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej według formuły: „spełnia – nie spełnia”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji oferta podlega dalszej ocenie – merytorycznej.
 5. Ocena merytoryczna ofert, przeprowadzona zostanie według kryteriów zawartych w „Karcie oceny merytorycznej”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia:
 1. kryterium a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub spółdzielnie socjalne, według formuły: „spełnia – nie spełnia”,
 2. kryteria od b) do e) – wg liczby przyznanych punktów (maksymalna ilość punktów 86).
 1. Umowa realizacji zadań publicznych zostanie zawarta z podmiotem, który uzyska najwyższą ilość punktów, nie mniej niż 51, a wartość oferty nie przekroczy kwoty przeznaczonej na realizację zadań.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną ogłoszone do dnia 31 lipca 2015 roku:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie PUP na tablicy ogłoszeń,
 • na stronie internetowej PUP.
 1. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
 2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przydaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w tym:
 1. zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy.
 2. potwierdzenia aktualności danych Oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
 1. Nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. 6, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez Oferenta.

 

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 1. W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert – w 2015 roku – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.
 2. W roku poprzednim – 2014 – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizował zadanie publiczne tego samego rodzaju, w ramach którego zawarł umowę na kwotę 18 690 zł.

 

§ 8

Informacje dodatkowe

 

 1. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż do dnia 31 października 2015 roku.
 2. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 3. Informuje się Oferentów, że oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) ma zawierać szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten musi być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona wg wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 4. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego konkursu udzielają: Anna Sobańska i Malwina Koch, tel./faks 44 647 45 26, e-mail: lopi@puppiotrkow.pl, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, I piętro, pokój nr 34 - w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1
 2. Karta Oceny Formalnej – załącznik nr 2
 3. Karta Oceny Merytorycznej – załącznik nr 3
 4. Wzór protokołu Komisji Konkursowej – załącznik nr 4
 5. Ramowy wzór umowy – załącznik nr 5
 6. Wzór sprawozdania – załącznik nr 6

 

Autor: Anna Sobańska
Strona dodana przez: Anna Sobańska (2016-04-12 10:43:41)
Zredagowana przez: Anna Sobańska (2017-02-21 08:13:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppiotrkow.pl/strona/archiwalne_-nieaktulane-ogloszenie-ws-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2015-roku/464